Partners

Met deze organisaties werken we duurzaam ethisch samen

Wereldsolidariteit: samenwerken voor waardig werk, levenskwaliteit en gezondheidszorg in 31 landen in het Zuiden.

Meer info

Wereldsolidariteit werkt in 31 landen verspreid CP23.jpgover Afrika, Latijns-Amerika en Azië samen met 97 sociale organisaties: vakbonden, mutualiteiten, ngo’s, vrouwen- en jongerenbewegingen. De partners van Wereldsolidariteit creëren waardig werk, verbeteren de leefomstandigheden, zorgen voor betaalbare en solidaire gezondheidszorg. Door socio-economische initiatieven en coöperaties kunnen mensen zelf zorgen voor een leefbaar inkomen voor hun gezin. Ze zijn actor in de opbouw van de sociale economie in hun land, daar worden zij en hun omgeving beter van.

Partners in het Zuiden die gesteund worden door Wereldsolidariteit zorgen voor duurzame oplossingen en onomkeerbare veranderingen. vdk steunt het programma van Wereldsolidariteit op structurele wijze. Concreet wendt Wereldsolidariteit de vdk-fondsen aan binnen haar socio-economisch programma.

Incofin: investeringscoöperatieve die 37 organisaties en fondsen voor microfinancieringen steunt. vdk is medeoprichter en heeft een intense structurele band met Incofin sinds 1992.

vdk stond in 1992 mee aan de wieg van de Incofin Georgië 2013.jpginvesteringscoöperatieve Incofin cvso . Incofin cvso investeert in:

1) 37 microfinancieringsinstellingen in 22 ontwikkelingslanden
2) Andere microfinancieringsfondsen, zoals het Fairtrade Access Fund, die op hun beurt investeren in microfinanciering
3) De commanditaire vennootschap Incofin Investment Management, een fondsenadviseur voor microfinanciering die investeert in 131 microfinancieringsinstellingen in 45 landen

De microfinancieringsinstellingen verschaffen met de investeringsmiddelen van Incofin cvso microkredieten aan kleine ondernemers die niet terechtkunnen bij de traditionele banken ter plaatse, maar dankzij deze kredieten toch hun zaak kunnen uitbouwen en zo de vicieuze cirkel van armoede doorbreken. Incofin draagt op die manier bij tot duurzame sociaal-economische zelfontwikkeling in het Zuiden.

Impulse Microfinance Investment Fund: dit fonds investeert in middelgrote, rendabele aanbieders van microkredieten.

vdk participeert in Impulse Microfinance Investment Fund. Dit fonds, in 2005 door vdk samen met KBC, Volksvermogen, de Boerenbond en Incofin opgericht, investeert in derdewereldlanden in middelgrote, rendabele en goed gemanagede instellingen, gespecialiseerd in microkredieten.

vzw De Kromme Boom: thuishaven voor mensen met een geestelijke of materiële nood.

Door te participeren in de aandeelhoudersstructuur van de cvso De Vrienden van De Kromme Boom ondersteunt vdk de werking van vzw De Kromme Boom. Deze vzw is al meer dan 2 decennia actief als thuishaven voor mensen met een geestelijke en/of materiële nood die aan de rand van de maatschappij trachten te overleven.

cvba De Schoring / vzw Levanto: tewerkstellingsprojecten voor kansarmen.

vdk stond mee aan de wieg van cvba De Schoring. Via het financieringsvehikel De Schoring biedt de Antwerpse vzw Levanto kansen aan tewerkstellingsprojecten voor kansarmen.

cvba De Punt: bedrijfsadvies aan starters in de sociale economie en werkgevers voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.

vdk participeert in De Punt, een erkend incubatiecentrum voor de sociale economie die enerzijds bedrijfsadvies verleent aan starters en nieuwe initiatieven in de sociale economie en anderzijds een sociaal-economisch bedrijvencentrum in Gent exploiteert. De Punt richt zich specifiek tot bedrijven die werkgelegenheid creëren voor mensen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt: 45-plussers, langdurig werkzoekenden, personen met een handicap, allochtonen...

MFI-kredietportefeuille: een eigen vdk-portefeuille dat 64 miljoen euro aan microkredieten heeft uitstaan. Want we geloven sterk in microfinancieringen als hefboom om de armoedespiraal te doorbreken.

In 2007 startte vdk met de opbouw van een eigen kredietportefeuille in microfinancieringsinstellingen (MFI’s) gevestigd in Midden- en Zuid-Amerika, Afrika, Centraal-Azië en Oost-Europa. Voor de ontwikkeling van deze activiteit doet vdk beroep op de expertise van Incofin Investment Management. Op balansdatum bedroeg de globale vdk-portefeuille in microkredieten 64,27 miljoen euro. Dit weerspiegelt het geloof van vdk in de kracht van microkrediet als hefboom om de armoedespiraal te doorbreken.

NFTE - YouthStart: kansarme jongeren een toekomst geven door hun ondernemingszin te stimuleren.

vdk is partner van NFTE NFTE.jpg(= Network For Training Entrepreneurship), een wereldwijde organisatie (met Amerikaanse roots) die kansarme jongeren via gerichte opleiding en begeleiding ondernemingszin, sociale vaardigheden, waarden en attitudes wil bijbrengen. Ze werken daarbij samen met een aantal publieke en private partnerorganisaties (bv. centra voor deeltijds onderwijs, ocmw’s, commerciële bedrijven…). NFTE België draagt voortaan de naam YouthStart . De organisatie bereikt jaarlijks een 400-tal jongeren.

Op 24 maart 2014 kwamen een 20-tal cursisten in de gebouwen van vdk hun fictief businessplan voorstellen in het kader van een opleidingstraject. Een boeiende en leerrijke ervaring. Klik hier voor een korte impressie.