Via transparante producten tegen faire, voordelige maar tegelijk marktconforme voorwaarden, een professionele dienstverlening en een performante uitvoering wil vdk bank met jou een vertrouwensrelatie uitbouwen op lange termijn.

Wanneer je concrete vragen hebt over onze werking, het productaanbod en de dienstverlening, blijven onze commerciële medewerkers in eerste instantie dé contactpersonen bij uitstek om je te woord te staan.

Kan of wil je je niet richten tot je vdk-kantoor met je opmerking of klacht, dan kan je jouw klacht steeds schriftelijk overmaken aan de dienst Klachtenbehandeling.

vdk bank nv - Klachtenbehandeling Sint-Michielsplein 16 B-9000 Gent  Tel.: 09 267 32 11 E-mail: klachtenbehandeling@vdk.be

Bij een telefonische klacht zullen we je vragen deze schriftelijk te formuleren.

Om een vlugge afhandeling van je klacht te verzekeren is het nuttig om je identiteitsgegevens en rekeningnummer(s) te vermelden.

Elke klacht wordt op een ernstige manier onderzocht en behandeld via een transparante procedure door een dienst die onafhankelijk van de commerciële diensten werkt. Er wordt steeds gezocht naar een voor jou billijke oplossing.

Binnen de vijf dagen sturen we je een ontvangstbewijs, tenzij we jou reeds onmiddellijk een antwoord op je klacht kunnen bezorgen. Er worden de nodige inspanningen gedaan om je binnen één maand nadat de klacht werd ontvangen schriftelijk te antwoorden. Zoniet brengen we je op de hoogte van de nieuwe termijn waarbinnen je een antwoord mag verwachten.

Indien de klacht betrekking heeft op een ‘betalingsdienst’ in de zin van Boek VII WER, wordt een antwoord voorzien uiterlijk binnen de 15 werkdagen na ontvangst van de klacht, behoudens uitzonderlijke verlenging tot 35 werkdagen

Ombudsman

Indien je meent dat je van vdk bank nv via de klachtenbehandeling geen afdoend antwoord hebt gekregen, kan je een beroep doen op de Ombudsman. Deze Bemiddelingsdiensten behandelen je klacht nadat deze eerst door de klachtendienst van de bank is behandeld.

Voor klachten betreffende de bancaire producten:

Ombudsman van de Financiële sector North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000  Brussel (www.ombudsfin.be) Fax : +32 2 545 77 79 E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be

Voor klachten betreffende de verzekeringsproducten:

Ombudsman van de Verzekeringen de Meeûssquare 35 1000 Brussel Tel: +32 2 547 58 71 Fax: +32 2 547 59 75 E-mail: info@ombudsman.as

Contact