Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

vdk bank respecteert jouw privacy

Je vertrouwt heel wat persoonsgegevens toe aan vdk bank. Jouw gegevens worden door vdk bank met de nodige zorg behandeld. Daarvoor verwerken we de gegevens in overeenstemming met de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679 de ‘AVG’), de nieuwe Europese regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. 

Op basis van welke gronden kan vdk bank persoonsgegevens verwerken?

vdk bank verwerkt en gebruikt de persoonsgegevens op basis van minstens één van volgende gronden:

1.  de wet verplicht vdk bank om je persoonsgegevens te verwerken;

2.  we hebben je persoonsgegevens nodig om de overeenkomsten die we met je hebben te kunnen uitvoeren;

3.  je persoonsgegevens zijn nodig omwille van een gerechtvaardigd belang van vdk bank of van een derde;

4.  je hebt aan vdk bank toestemming gegeven om je persoonsgegevens te verwerken.

Met welk doel verwerkt vdk bank jouw persoonsgegevens?

vdk bank verwerkt de gegevens onder meer om volgende doeleinden te bereiken:

VOORBEELD

vdk bank wil de overeenkomsten die ze heeft afgesloten goed kunnen uitvoeren

 • Zo hebben we identificatiegegevens en rekeningnummers nodig om betalingsverkeer mogelijk te maken.

vdk bank wil de dienstverlening naar haar klant zo goed mogelijk kunnen uitvoeren

 • Om onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op jouw behoeften en verwachtingen kan vdk je hierover op regelmatige tijdstippen bevragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het bepalen van jouw beleggingsprofiel, waarbij we onder meer gegevens verwerken die verband houden met jouw kennis en ervaring met beleggen en andere producten of diensten.

vdk bank wil haar interne bedrijfsvoering ondersteunen

 • Om haar activiteiten als bank te kunnen uitoefenen heeft vdk bank persoonsgegevens nodig. Persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld met het oog op bewijsvoering worden bijgehouden (archieven). vdk bank kan persoonsgegevens analyseren om misbruiken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.

vdk bank wil haar wettelijke verplichtingen correct nakomen

 • Verschillende wetten en reglementen verplichten de bank om persoonsgegevens te verwerken. Zo heeft vdk bank de identificatiegegevens nodig alvorens je klant kunt worden. Voordat vdk bank een krediet kan toestaan, dient vdk de vermogenssituatie van de kredietnemers en borgstellers na te gaan.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorziet in een aantal precies omschreven rechten waar je beroep kunt op doen. Het betreft de hiernavolgende rechten, waarbij we telkens ter illustratie een korte toelichting geven.

Welke rechten heb jij met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op inzage

 • Je kunt inzage vragen van jouw persoonsgegevens die vdk bank verwerkt, en informatie vragen over de gegevensverwerking.

Recht op verbetering

 • Je kunt je persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen.

Recht op wissen van gegevens

 • Je kunt bepaalde persoonsgegevens laten verwijderen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

 • Je kunt bepaalde persoonsgegevens opvragen in een elektronisch formaat. Zo kun je ze makkelijk zelf gebruiken of (laten) doorgeven aan een andere partij.

Recht op bezwaar

 • Je kunt je verzetten tegen bepaalde manieren waarop de gegevens door vdk worden verwerkt.

Recht op menselijke tussenkomst bij geautomatiseerde individuele besluitvorming

 • Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens door vdk bank aan de hand van een geautomatiseerde procedure worden geëvalueerd om tot een besluit te komen. In dergelijk geval kun je vragen dat we bij die beoordeling toch een medewerker laat tussenkomen in de besluitvorming.

Recht op beperking

 • Je kunt in bepaalde gevallen vragen om de verwerking van je gegevens (tijdelijk) te beperken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in afwachting van de uitvoering van de aanpassing of verbetering die je hebt gevraagd.

Wil je meer gedetailleerde informatie over hoe vdk bank met jouw privacy omgaat of hoe je jouw rechten kunt uitoefenen?

Raadpleeg onze privacyverklaring onderaan deze pagina.

Onze privacyverklaring is ook vrij beschikbaar in elk vdk-kantoor.

Heb je bijkomende vragen, dan mag je die steeds stellen aan onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer - DPO).

 • Per e-mail: dpo@vdk.be
 • Tel. 09 267 32 30
 • Per post: vdk bank nv – t.a.v. DPO                  Sint-Michielsplein 16                  9000 GENT

Belangrijke documenten

Cookie policy

Contact