De Basisbankdienst

Een bankrekening maakt voor de burger onmiskenbaar deel uit van zijn dagelijkse leven. Via zijn rekening kan hij facturen betalen door middel van een overschrijving, zijn salaris of kinderbijslag ontvangen, huurgeld storten, ... Net omdat een bankrekening een onmisbaar instrument is om in de samenleving te kunnen functioneren, heeft iedereen recht op een basisbankdienst. Dankzij die dienst kan voor een beperkt bedrag een zichtrekening bij een bank worden geopend voor de uitvoering van diverse bankverrichtingen.

Aanvragers

Iedere meerderjarige particuliere cliënt die legaal in een lidstaat verblijft, kan aanspraak maken op een basisbankdienst.

Modaliteiten basisbankdienst

Een basisbankdienst bestaat uit:

  • het openen, het beheer en het sluiten van een betaalrekening; het storten en afhalen van contanten, aan de loketten van de vdk-vestiging waar de betaalrekening aangehouden wordt of via een geldautomaat;
  • het uitvoeren van (elektronische) betalingstransacties: overschrijvingen, met inbegrip van doorlopende betalingsopdrachten en Europese domiciliëringen, al dan niet via een debetkaart (geen kredietkaart) of via bankautomaten, loketten of internetbankieren;

Volgende dienstverlening is evenwel uitgesloten uit de basisbankdienst: het uitvoeren van transacties die leiden tot een debetstand, de toekenning van een kredietopening, kredietkaart.

Aanvraagprocedure

De aanvraag tot opening van een basisbankdienst kan enkel gebeuren in een vdk-kantoor aan de hand van een ter beschikking gesteld formulier. De aanvrager moet aan een aantal voorwaarden voldoen om te genieten van een basisbankdienst:

  • niet reeds beschikken over een basisbankdienst of betaalrekening, zelfs bij een andere bank;
  • niet beschikken over (een) rekening(en) met een saldo van meer dan 6.000 euro;
  • geen consumentenkrediet hebben aangegaan voor een bedrag van meer dan 6.000 euro

Toekenning, weigering en opzegging

vdk bank kan de aanvraag weigeren of de basisbankdienst opzeggen:

  • bij niet voldoen aan de voorwaarden;
  • wegens negatieve antecedenten van de aanvrager bij vdk bank;
  • in geval van oplichting, misbruik van vertrouwen, bedrieglijke bankbreuk, valsheid in geschrifte, witwassen en fraude.

De opzeg of weigering zal gemotiveerd worden.

Kostprijs en tarifering

Gedetailleerde informatie is terug te vinden op de vdk-tarieflijst. Deze is online beschikbaar of te verkrijgen in elke vdk-vestiging. Indien vdk bank andere dan hierboven vermelde verrichtingen, producten of diensten toestaat, zal dit gebeuren tegen de in vdk bank voor dergelijke verrichtingen, producten of diensten geldende tarieven.

Klachtenbehandeling

Met eventuele klachten kan u in eerste instantie terecht bij: vdk bank, Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent, tel. 09 269 32 11, e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be. Indien het geschil niet opgelost geraakt kan u een beroep doen op: Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II laan 8 bus 2, 1000 Brussel, Tel: 02 545 77 70 -  E-mail: ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be.

Algemene informatie

Het Algemeen Reglement van de Verrichtingen, samen met de toepasselijke bijzondere reglementen en de tarieflijst is van toepassing op deze basisbankdienst. Je kan deze hier terugvinden.  Alle informatieverstrekking, opmaak van documenten, communicatie, briefwisseling en terbeschikkingstelling van reglementen door vdk bank verloopt uitsluitend in het Nederlands. De toegang tot een basisbankdienst is niet afhankelijk van de aankoop van bijkomende diensten.

Nuttige info

Contact