Aandeelhoudersinformatie

 

Beleidsstructuur

Met betrekking tot de beleidsstructuur wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijkheid van:

  • de managementfunctie, uitgeoefend door de effectieve leiders, uitvoerende bestuurders, zetelend in het directiecomité;
  • de toezichtfunctie, uitgeoefend door de niet-uitvoerende bestuurders, in het bijzonder (maar niet exclusief) door de leden van de gespecialiseerde comités van de raad van bestuur;
  • de beleidsfunctie uitgeoefend door de uitvoerende en de niet-uitvoerende bestuurders samen, verenigd in de raad van bestuur.

Risicobeheer

Voorzichtigheid in de risico-acceptatiepolitiek, samen met de permanente risico-opvolging en -controle zijn sleutelfactoren in de succesvolle uitoefening van het bancaire metier.

De algemene risicoappetijt binnen vdk bank is laag. De centrale doelstelling bij het risicobeleid is gericht op de optimalisatie van de langetermijnrendabiliteit bij een aanvaardbare risicograad. De globale risicokwaliteit geldt hierbij als prioritaire beleidsregel.

De raad van bestuur keurt de algemene krachtlijnen met betrekking tot het risicoprofiel, -beleid en –beheer goed, en legt de risicotolerantie vast voor alle werkzaamheden van de bank.

In dit verband hecht de raad van bestuur zijn goedkeuring aan en gaat het regelmatig over tot de toetsing van de strategieën en beleidslijnen voor het aangaan, beheren, opvolgen en beperken van de risico’s waaraan de bank is blootgesteld of blootgesteld kan worden.

vdk bank beschikt over de nodige interne beleidslijnen, organisatiestructuur, procedures en beleidsinstrumenten om adequaat de geïdentificeerde risico’s te monitoren en te beheersen.

Belangrijke documenten

Beloningsbeleid (jaarverslag)

Het beloningsbeleid wordt als een essentieel element van ‘deugdelijk bestuur’ beschouwd en is als dusdanig ingeschreven in de politiek van de bank van duurzaam ondernemen.

Als belangrijke principes geldt er dat het beloningsbeleid:

  • geenszins in excessieve beloningen voorziet;
  • niet aanzet tot buitensporig risicogedrag, daarentegen overeenstemt met en bijdraagt tot een passende en doeltreffende risicobeheersing;
  • aansluit bij de strategische doelstellingen, de risicotolerantie, de ethische en maatschappelijke ondernemingswaarden van de onderneming en haar langetermijndoelstellingen inzake duurzame groei en rendabiliteit;
  • in overeenstemming is met de beginselen die betrekking hebben op de bescherming van cliënten en beleggers.

Voorkoming van belangenconflicten

Om belangenconflicten met een mogelijke negatieve impact te voorkomen, te beperken of te beheren en om te garanderen dat de relevante betrokken personen kunnen handelen met de passende onafhankelijkheid; werden passende organisatorische en procedurele maatregelen getroffen in de diverse geledingen binnen vdk bank in de relatie met de diverse stakeholders.

vdk bank beschouwt deze maatregelen als een afdoend antwoord om in geval van potentiële belangenconflicten haar onafhankelijk handelen in redelijke mate te garanderen, zodat een aanzienlijk reputatierisico wordt voorkomen.

Aandeelhouders

De aandeelhoudersstructuur is historisch bepaald.

vdk bank werd in 1926 opgericht op initiatief van de Gentse, christelijk geïnspireerde, sociale beweging. De aandeelhouders zijn van bij de oprichting natuurlijke personen en sociale organisaties uit de christelijke arbeidersbeweging (syndicaten, mutualiteiten, coöperaties …).

Tussen een aantal aandeelhouders die ook de meerderheid van de aandelen aanhouden werd een aandeelhoudersovereenkomst afgesloten m.b.t. de tussen hen en andere aandeelhouders overeengekomen voorkooprechten inzake de aandelen van vdk bank.

Via deze aandeelhoudersovereenkomst wensen de toegetreden aandeelhouders, die ook de meerderheid van de aandelen aanhouden, in het belang van vdk bank een stabiele aandeelhoudersstructuur in stand te houden en de verdere autonome ontwikkeling te steunen.

De vertegenwoordigers van de relevante aandeelhouders in de raad van bestuur gaan het engagement aan bij te dragen tot de stabiliteit, een duurzame ontwikkeling en een deugdelijk bestuur van de bank, waarbij steeds gestreefd wordt naar een evenwicht tussen de bevoegdheden van de raad van bestuur en de autonome beleidsprerogatieven van het directiecomité.

De engagementen van deze aandeelhouders werden opgenomen in een “Charter van de betekenisvolle en relevante aandeelhouders”.

Bestuurders & hun externe mandaten

Contact