VDK Pension Fund

VDK Pension Fund pensioenspaarfonds van de beheervennootschap Capfi Delen Asset Management nv = gemeenschappelijk beleggingsfonds van onbeperkte duur naar Belgisch recht

VDK Pension Fund wordt gecommercialiseerd door vdk bank nv als financiële dienstverlener, distributeur en promotor. Maatschappelijke zetel vdk bank nv: Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent. BTW BE 0400.067.788 – RPR Gent.

VDK Pension Fund is een gemeenschappelijk beleggingsfonds, dit is een instelling met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, die geld afkomstig van diverse beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten en liquide middelen volgens het principe van risicospreiding.

Het VDK Pension Fund pensioenspaarfonds is een belegging op lange termijn met het oog op een potentieel hoger rendement maar met een hoger risico. Je hebt geen zekerheid over de eindopbrengst en je geniet geen kapitaalbescherming.

Binnen de bepalingen van het wettelijk kader belegt het VDK Pension Fund pensioenspaarfonds voornamelijk in aandelen, aangevuld met obligaties en cash, die onder meer worden geselecteerd op basis van criteria inzake duurzame ontwikkeling (zoals sociale, ecologische en duurzame criteria). M.a.w. iedere storting die je doet, wordt - na aftrek van de instapkosten - omgezet in deelbewijzen van VDK Pension Fund.

Wens je meer informatie over onze tweede pensioenspaarformule? Klik hier.

VDK Pension Fund = fiscaal interessant

Elk jaar fiscaal voordeel

Via de personenbelasting geniet je een belastingvermindering van 30% op je stortingen (1). De betalingen voor het pensioensparen komen enkel voor belastingvermindering in aanmerking als je pensioenspaarfonds is aangegaan in België voor een minimum looptijd van 10 jaar.

Voor het inkomstenjaar 2018 kan je tot maximum 960 euro aan pensioensparen doen (1). Het principe is heel eenvoudig: je stort (max.) 960 euro, je krijgt hiervoor een fiscaal attest van vdk, je vult dit bedrag in op je belastingaangifte en je krijgt van de fiscus 288 euro cadeau (in de vorm van belastingvermindering).

Opgelet! Als je geen belastingen moet betalen, heb je geen recht op een belastingvermindering. Als je maar weinig belastingen moet betalen (bv. omdat jouw inkomen te laag is) zullen je stortingen in het kader van het pensioensparen geen of geen maximaal fiscaal voordeel opleveren.

Gunstig regime van eindbelasting

Indien je gestart bent met pensioensparen vóór je 55ste verjaardag dan zal in de maand volgend op je 60ste verjaardag een eenmalige eindbelasting van 8% worden ingehouden op je gekapitaliseerde stortingen. De gelimiteerde stortingen die je daarna nog doet (tot uiterlijk 31 december van het jaar waarin je 64 wordt), worden niet meer belast, maar genieten wel nog van het fiscaal voordeel. Op die manier kan het rendement van je pensioenspaarinspanning een extra hoge vlucht nemen. Je geniet van deze voordelige eindbelasting als je pensioenspaarfonds minstens 10 jaar bestaat.

Indien je pas met pensioensparen begon na je 55ste verjaardag, dan zal deze eindbelasting van 8% op jouw gekapitaliseerde stortingen ingehouden worden op de 10de verjaardag van je pensioenspaarfonds.

In geval van vervroegde terugtrekking zullen je gekapitaliseerde stortingen belast worden aan de marginale aanslagvoet van de participant (voor stortingen tot en met 31/12/1991) en aan 33% (voor stortingen vanaf 01/01/1992).

Kortom, je neemt het kapitaal best niet op vóór je 60ste, doe je het toch, dan betaal je meer belastingen.  

Geen roerende voorheffing

Naast het jaarlijks terugkerend fiscaal voordeel en de voordelige eindbelasting, geniet je bovendien vrijstelling van roerende voorheffing.

(1)Opgelet: de vermelde fiscale aspecten zijn op dit ogenblik van toepassing. De fiscale behandeling kan met andere woorden in de toekomst wijzigen.

Flexibele betalingen

Met VDK Pension Fund bouw je stap voor stap aan een mogelijk aanvullend pensioen. Door in te tekenen op een aankoopplan, zorgen we ervoor dat je ieder jaar opnieuw automatisch het jaarlijks fiscaal maximumbedrag stort. Eenmaal je in een aankoopplan bent gestapt, hoef je niks meer te doen. Bovendien heb je de keuze, je kan het jaarlijks fiscaal maximumbedrag van 960 euro in 1 keer betalen of in 10 gelijke maandelijkse schijven. De debitering van de bedragen verloopt automatisch via de gekoppelde Girorekening (= zichtrekening van vdk), waarvan je titularis of medetitularis dient te zijn. Zijn er onvoorziene uitgaven of wens je een jaar over te slaan. Geen probleem, je kan je aankoopplan (al dan niet tijdelijk) stopzetten. Zo bepaal je zelf hoeveel en wanneer je wenst te storten.

Je kan ook storten zonder aankoopplan. Dan sta je zelf in voor de stortingen en bepaal je zelf hoeveel en wanneer je stort. Uiteraard rekening houdend met het fiscaal maximum.

Fiscaal attest

Bij een VDK Pension Fund pensioenspaarfonds ontvang je elk jaar in de loop van de maand mei het fiscaal attest voor je stortingen in het voorgaande jaar. Heb je een abonnement op internetbankieren? Dan ontvang je jouw attest via de mailbox van het online platform. Doe je niet aan internetbankieren? Dan ontvang je het attest per post.

Rendement

VDK Pension Fund streeft naar een mooi rendement op lange termijn. Het rendement van VDK Pension Fund wordt bepaald door de netto inventariswaarde van dit pensioenspaarfonds op het moment dat je jouw kapitaal opvraagt, dit is in principe bij je pensionering. Je bent echter niet verplicht om je kapitaal bij pensionering op te vragen. Je kan dit ook op een later tijdstip doen. Je kan jouw kapitaal steeds opvragen, maar als je dit vóór je 60ste doet, dan is dit fiscaal zeer nadelig.

De netto inventariswaarde van VDK Pension Fund wordt elke week geactualiseerd en kan je opvolgen in het koersenkatern van het Belgisch dagblad “De Tijd” of op de website http://www.beama.be/niw?set_language=nl.

Actuariële rendementen VDK Pension Fund (op jaarbasis) op 09/10/2019
Rendement op 1 jaar 1,23%
Rendement op 3 jaar 4,06%
Rendement op 5 jaar 4,50%
Rendement op  10 jaar 4,49%
Sinds start    5,26%

Bron tabel: Capfi Delen Asset Management nv
De tabel handelt over de voorbije jaren en vormt geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.

De tabel bevat het actuarieel rendement uitgedrukt op jaarbasis in de munteenheid van de betrokken ICB op 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar en sinds lancering. Het betreft rendementscijfers op basis van historische gegevens. De vermelde rendementscijfers zijn geldig voor de kapitalisatie deelbewijzen van de ICB en houden geen rekening met instap- en uitstapkosten en eventuele taksen. De rendementcijfers uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. De waarde van het fonds kan dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Het fonds ging van start op 13 februari 1987. De voorgestelde rendementscijfers zijn berekend in EUR, de valuta van het fonds.

Risico- en opbrengstprofiel

Op een schaal van 1 (lager risico, potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoger risico, potentieel hogere opbrengst) heeft VDK Pension Fund een risico- en opbrengstprofiel 4.

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico).

  • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
  • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstencategorie ongewijzigd blijft.
  • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
  • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
  • VDK Pension Fund behoort tot deze categorie omdat het belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiële instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

  • Kredietrisico: Dit is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
  • Inflatierisico: Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten en looptijd

Op elke storting wordt een instapkost aangerekend van 2%.

Er worden lopende kosten aangerekend van 1,32% (dit zijn kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken). Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen we naar de paragraaf ‘Provisies en kosten’ van het prospectus.

Je betaalt geen beurstaks.

Je kiest zelf hoe lang je in een VDK Pension Fund pensioenspaarfonds belegt, hou echter wel rekening met de fiscale consequenties zoals hierboven omschreven.

Wettelijke documenten

De opening van je VDK Pension Fund pensioenspaarfonds is onderworpen aan de bepalingen van volgende wettelijke documenten (essentiële beleggersinformatie en prospectus) en relevante documenten. Lees de essentiële beleggersinformatie en de prospectus alvorens een VDK Pension Fund pensioenspaarfonds te openen:

Deze documenten zijn ook op eenvoudige vraag gratis te verkrijgen in elke vdk-vestiging.

Klachtenbehandeling

Met eventuele klachten kan je in eerste instantie terecht bij:

vdk bank nv - Klachtenbehandeling
Sint-Michielsplein 16 - B-9000 Gent
tel. 09 269 32 31 - e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be
FSMA 020230 A

Indien het geschil niet opgelost geraakt, kan je beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet - Beleggingen : Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Heb je interesse en wil je instappen?

Je kan een VDK Pension Fund pensioenspaarfonds openen in elke vdk-vestiging of via het platform voor internetbankieren.

Pensioensparen is enkel mogelijk op persoonlijke naam. Om een VDK Pension Fund pensioenspaarfonds te openen bij vdk bank heb je een Girorekening (zichtrekening van vdk) nodig.

Je pensioensparen overdragen naar vdk?

Je kan het fiscaal attest van pensioensparen slechts via één bank inbrengen in je belastingen. Heb je reeds gestort op een pensioenspaarfonds of -verzekering bij een andere bank? Dan stort je dit jaar best het volledige fiscaal maximum bedrag bij je huidige bank indien je daar al had gestort in de loop van dit jaar. Je kan immers per kalenderjaar in je belastingaangifte de storting van slechts één pensioenspaarcontract (pensioenspaarfonds of -verzekering) opnemen. Je kan je pensioenspaarfonds bij vdk wel al openen, zodat je volgend jaar je opgebouwde reserve integraal kan overdragen naar vdk.

Je vertrouwde vdk-vestiging zorgt voor een vlotte overstap van jouw pensioensparen die rekening houdt met je specifieke situatie.