Dagelijks bankieren in tijden van corona.

Beste klant,

Net zoals we duurzaam en bewust omgaan met je geld, willen we ook verantwoord omgaan met deze snel wijzigende situatie. Wij volgen het virus en de verspreiding ervan op de voet en sturen dagelijks onze maatregelen bij. Alles staat in het belang van de gezondheid van onze klanten en medewerkers.

Onze dienstverlening aan jou, als klant, staat garant. We blijven jou optimaal begeleiden en adviseren bij elke belangrijke stap. We lichten hieronder graag toe hoe vdk bank jou in tijden van corona een faire service kan bieden.

We kijken ernaar uit om je terug te zien.

Want we hebben je gemist. Dus ontvangen we je graag opnieuw aan het loket of op afspraak voor je financiële vragen, advies op maat en een babbel van mens tot mens. We blijven uiteraard op een veilige afstand, maar we kijken graag wat we voor je kunnen doen. Onze kantoren werken vanaf 2 juni opnieuw volgens de gewone openingsuren. Voor cashtransacties kan je bij ons terecht in de voormiddag.

Kom gewoon langs of maak eerst een afspraak.

Let op: in deze uitzonderlijke periode raakt het mobiele netwerk bij bepaalde telecomoperatoren soms overbelast, waardoor het kan dat je ons even telefonisch niet kunt bereiken. Stuur ons gerust een e-mail en wij laten zo snel mogelijk iets van ons horen.

Betalingsuitstel kredieten

Is je inkomen geïmpacteerd door de coronacrisis en heb je als particulier of onderneming hierdoor moeilijkheden om je kredieten terug te betalen ?

In maart kondigden de federale overheid en de bankensector aan dat ze maatregelen zullen treffen om particulieren en bedrijven financieel zo goed mogelijk bij te staan in deze coronacrisis.

De toepassingsmodaliteiten voor de verschillende soorten kredieten werden ondertussen vastgelegd.

Betalingsuitstel Hypothecaire kredieten

Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij vdk een betalingsuitstel aanvragen van zijn of haar hypothecair krediet. Wij lijsten hier alle details op over dit betalingsuitstel.

Wat?

Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat de kredietnemer gedurende maximaal 6 maanden zijn / haar krediet (en dit zowel voor kapitaal als intresten) niet moet afbetalen. Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt maximaal verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal maximaal 6 maanden langer zijn / haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.

Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel.

Wie?

Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet kan aangevraagd worden door particulieren die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

1) Het inkomen is gedaald of valt volledig weg door de coronacrisis door:

- tijdelijke of volledige werkloosheid
- ziekte ten gevolge van Covid-19
- sluiting van een zaak
- overbruggingsmaatregelen

Bij koppels is het voldoende dat het inkomen van één van de partners daalt of wegvalt door de coronacrisis.

2) Er was op datum van 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor uitstel gevraagd wordt.

3) Het hypothecair krediet is aangegaan op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan).

4)  Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 25.000 EUR. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.

Hoe?

Wie voldoet aan alle voorwaarden, kan een betalingsuitstel aanvragen.

Dat betalingsuitstel ziet er als volgt uit:

 • Voor kredietnemers waarvan het netto maandinkomen van het gezin lager is dan of gelijk aan 1.700 euro: de kredietnemer kan de betaling van zijn / haar hypothecair krediet uitstellen zonder bijkomende interesten tijdens de uitstelperiode. Wanneer deze periode achter de rug is, hernemen de betalingen aan dezelfde maandlast als voorheen.
 • Voor alle andere kredietnemers: de kredietnemer kan de betaling van zijn / haar hypothecair krediet uitstellen. Wanneer de periode van uitstel achter de rug is, hernemen de betalingen aan een aangepaste maandlast omdat de uitgestelde interesten worden verrekend.

Wat verstaan we onder netto gezinsmaandinkomen?

Voor loontrekkenden: het maandinkomen in februari 2020, inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten en het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats.

Voor zelfstandigen: het maandinkomen voor de coronacrisis (te berekenen als volgt: inkomen van 2019 gedeeld door 12 maanden), inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten, het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats en ondernemingskredieten op eigen naam.

Wanneer?

Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximaal 6 maanden betalingsuitstel worden verkregen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020.

Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum 31 oktober 2020.

Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen.

Mogelijke verlenging van het reeds bekomen uitstel tot eind 2020

Het charter werd intussen verlengd tot 31 december 2020

Wie reeds onder het initiële charter betalingsuitstel kreeg toegekend, kan een verlenging van het lopende betalingsuitstel tot 31 december 2020 aanvragen indien hij/zij, op het moment van de aanvraag voor de verlenging, nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor het bekomen van het initiële betalingsuitstel.

 De mogelijkheid tot verlenging tot 31 december 2020 geldt voor:

 • het reeds toegekende betalingsuitstel dat loopt tot 30 september 2020
 • het reeds toegekende betalingsuitstel dat loopt tot 31 oktober 2020
 • een nog aan te vragen en toe te kennen uitstel dat loopt tot 31 oktober 2020

De aanvraag tot verlenging van het betalingsuitstel dient in alle gevallen te gebeuren tussen 1 september en 20 september 2020. Aanvragen na deze uiterste datum worden niet meer aanvaard.

Meer informatie over de voorwaarden van betalingsuitstel of een aanvraag tot betalingsuitstel indienen ?

Wens je meer informatie over de voorwaarden en modaliteiten van dit betalingsuitstel of heb je omwille van coronamaatregelen moeilijkheden om je lening maandelijks af te betalen? Neem dan contact op met jouw vdk-adviseur (telefonisch of per mail). We kijken dan samen naar een oplossing.

Betalingsuitstel Ondernemingskredieten

Wie financieel getroffen is door de coronacrisis kan bij vdk een betalingsuitstel aanvragen van zijn of haar ondernemingskrediet. Wij lijsten hier alle details op over dit betalingsuitstel.

Wat?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat de onderneming / organisatie gedurende maximaal 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven wel verschuldigd.

Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal maximaal 6 maanden langer zijn / haar krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.

Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel.

Wie?

Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet kan worden aangevraagd door niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

1) De onderneming/ organisatie heeft betalingsproblemen door de coronacrisis: 

 • de omzet of activiteit is of zal gedaald/ dalen;
 • er wordt volledig of deels beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid;
 • de overheid heeft - in het kader van de indijking van het coronavirus - bevolen tot sluiting van de onderneming.

2) De onderneming/ organisatie is vast gevestigd in België.

3) De onderneming / organisatie had geen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 1 februari 2020 of de onderneming had minder dan 30 dagen achterstal op haar lopende kredieten of bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 29 februari 2020.

4) De onderneming / organisatie heeft bij alle banken aan haar contractuele kredietverplichtingen voldaan gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering.

Openbare overheden kunnen geen betalingsuitstel aanvragen.

Welke kredieten?

Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor één van de volgende ondernemingskredieten:

 • kredieten met een vast aflossingsplan
 • kaskredieten
 • vaste voorschotten

Leasing en factoring maken geen deel uit van de overeenkomst die werd afgesloten. Een onderneming / organisatie kan uiteraard altijd op bilaterale basis met haar leasing- of factoringmaatschappij contact opnemen om na te gaan op welke manier een oplossing kan worden geboden.

Wanneer?

 • Aanvragen tot betalingsuitstel die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, lopen maximaal 6 maanden tot 31 oktober 2020.
 • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum uiterlijk 31 oktober 2020.
 • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige maandaflossingen.

Mogelijke verlenging van het uitstel tot 31 december 2020

Het charter werd intussen verlengd tot 31 december 2020.

Een onderneming/organisatie die reeds onder het initiële charter betalingsuitstel toegekend kreeg, kan een verlenging van het lopende betalingsuitstel tot 31 december 2020 aanvragen indien de onderneming/organisatie, op het moment van de aanvraag voor de verlenging, nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor het bekomen van het initiële betalingsuitstel.

De aanvraag tot verlenging van het betalingsuitstel dient in alle gevallen te gebeuren tussen 1 september en 20 september 2020. Aanvragen na deze uiterste datum worden niet meer aanvaard.

Meer informatie over de voorwaarden van betalingsuitstel of een aanvraag tot betalingsuitstel indienen ?

Wens je meer informatie over de voorwaarden en modaliteiten van dit betalingsuitstel of heb je omwille van coronamaatregelen moeilijkheden om je lening maandelijks af te betalen? Neem dan contact op met jouw vdk-adviseur (telefonisch of per mail). We kijken dan samen naar een oplossing.

Betalingsuitstel Consumentenkredieten

Naast de mogelijkheid voor aanvragen van betalingsuitstel voor hypothecaire kredieten en ondernemingskredieten, werd op basis van de wet van 27 mei 2020 betreffende het ‘consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan’ de mogelijkheid voorzien voor kredietnemers van consumentenkredieten en hypothecaire kredieten met roerende bestemming die door de coronacrisis zijn getroffen om een betalingsuitstel van maximum drie maanden aan te vragen.

Om in aanmerking te komen voor uitstel van betaling voor een consumentenkrediet of een hypothecair krediet met roerende bestemming, moet zijn voldaan aan alle volgende voorwaarden : 

 • Het inkomen van de kredietnemer (of een officieel op datzelfde adres inwonende persoon) is gedaald door de coronacrisis door:
      - tijdelijke of volledige werkloosheid voor werknemers,
      - ziekte,
      - sluiting van de zaak,
      - overbruggingsmaatregelen voor zelfstandigen.
 • Er was op 01/04/2020 geen achterstal van meer dan één maand op het betrokken krediet waarvoor uitstel gevraagd wordt.
 • Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 25.000 euro. Pensioensparen daarentegen wordt uitgesloten.
 • De mensualiteit is hoger dan 50,00 euro.

Betalingsuitstel kan enkel worden aangevraagd en toegestaan voor nog toekomstige maandaflossingen.

Aanvragen dienen te worden ingediend en toegestaan vóór 31 juli 2020. Het verwerken van je aanvraag neemt enkele dagen in beslag, dien daarom tijdig én minstens 5 bankwerkdagen voor de vervaldag uw volledige aanvraag in.

Uitstel kan worden toegestaan voor een maximale termijn van 3 maanden. Het maximaal uitstel van 3 maanden kan eenmalig verlengd worden met een nieuwe termijn van maximaal 3 maanden indien de voorwaarden nog steeds vervuld zijn op het ogenblik dat de eerste termijn van 3 maanden is verstreken.

De aanvraag tot dergelijke verlenging van het betalingsuitstel dient in alle gevallen te gebeuren tussen 1 september en 20 september 2020. Aanvragen na deze uiterste datum worden niet meer aanvaard.

Meer informatie over de voorwaarden van betalingsuitstel of een aanvraag tot betalingsuitstel indienen ?

Wens je meer informatie over de voorwaarden en modaliteiten van dit betalingsuitstel of heb je omwille van coronamaatregelen moeilijkheden om je lening maandelijks af te betalen? Neem dan contact op met jouw vdk-adviseur (telefonisch of per mail). We kijken dan samen naar een oplossing.

Verkies je nu liever digitaal?

Bankieren kan je altijd en overal via je smartphone, tablet of pc met online@vdk en de mobile@vdk app. Dankzij deze applicaties regel je je dagelijkse bankzaken veilig en vlot vanop afstand. We tonen je graag hoe in de video onderaan deze pagina.

Nog een tip: betaal zoveel mogelijk contactloos met je debetkaart/kredietkaart of via de Payconiq by Bancontact-app. Gebruik je toch cash geld? Was of ontsmet dan meteen je handen.

Contactloos betalen met de kaart: het is snel, makkelijk en veilig. En vooral: het is – in volle coronatijden – meer dan ooit de meest hygiënische manier om aankopen af te rekenen. Je moet het toetsenbord van de betaalterminal namelijk niet of minder vaak aanraken. Daarom hebben de banken besloten om de limieten voor contactloze kaartbetalingen zonder pincode op te trekken.

Het bedrag van 25 euro per contactloze kaartbetaling wordt opgetrokken naar 50 euro. Je hoeft dus geen pincode meer in te geven voor een betaling onder of gelijk aan 50 euro. Terwijl je vroeger in totaal niet meer dan 50 euro aan opeenvolgende contactloze kaartbetalingen kon doen zonder pincode, wordt ook dat cumulatieve bedrag verhoogd naar 100 euro.

Wel belangrijk: dit geldt enkel voor contactloze kaartbetalingen, niet voor contactloze betalingen met de smartphone.

Vanaf 14 april zullen de betaalterminals die vandaag - binnen de huidige quarantainemaatregelen - actief zijn, stapsgewijs aangepast worden aan de nieuwe limieten. 

Lees meer over deze nieuwe limieten en hoe je contactloos kan betalen met de kaart in onze 'Veelgestelde vragen in tijden van corona'.

Onze bankautomaten blijven open om geld af te halen.
Als vdk-klant kan je ook gratis geld afhalen aan de bankautomaten van andere banken.

Ben je nog niet echt mee met de digitale trein? Op de website van Febelfin vind je heel wat praktische informatie terug om onmiddellijk zelf aan de slag te gaan met digitaal bankieren.

Opgepast voor phishing in tijden van corona

Cybercriminelen misbruiken de actualiteit voortdurend om de aandacht van het publiek trekken. Jammer genoeg gebruiken hackers het coronavirus als lokaas om je via e-mail, sms of telefonisch naar websites te leiden.  
 
De populairste phishingtruc blijft het ontfutselen van je bankgegevens zodat criminelen je bankrekening kunnen plunderen. Word je opgebeld voor bankzaken door iemand waarvan je niet zeker weet dat hij of zij bij vdk bank werkt, breek dan onmiddellijk het gesprek af. Contacteer ons nadien op het vertrouwde telefoonnummer van jouw kantoor of op het nummer 09 267 33 31.
Je kan ons ook 24u op 24u bereiken via phishing@vdk.be.

Laat je niet misleiden en wees altijd waakzaam. Hou je pincode en bankgegevens geheim. vdk bank zal je nooit persoonlijke informatie via e-mail of andere communicatiekanalen vragen. Dus er is dan ook geen enkele reden om deze aan een derde te geven.

Ook volgende tips kunnen het verschil maken:

 • Wees voorzichtig met verdachte berichten (bv. over vertrouwelijke of dringende acties).
 • Bevat een bericht externe links? Kijk deze zeker na voor je erop klikt.
 • Zitten er bij een e-mail bijlagen? Wees voorzichtig en controleer de oorsprong en inhoud van de mail.
 • Een dringende actie als gevolg van corona? Let op, dit kan verdacht zijn.
 • Mocht je vragen ontvangen die vreemd, verdacht of ongewoon overkomen: probeer dan de identiteit van de afzender en diens intentie te controleren via een ander communicatiekanaal (e-mail vs. telefoon).

Heb je een afspraak in je vdk-kantoor maar voel je je ziek?

Om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, hanteren we bij afspraakmomenten enkele richtlijnen. De gezondheid van ons allemaal is immers van uiterst belang.

 • Bij klachten (verkoudheid, hoesten, koorts, keelpijn …) plannen we een nieuwe afspraak.
 • We verwelkomen jou graag maar begroeten jou deze keer zonder handdruk.
 • We houden bij ons afspraakmoment graag een gepaste afstand.

Het hoort misschien niet bij onze gewoontes, maar we moeten deze regels in acht nemen als we elkaar zoveel mogelijk willen beschermen.

Een goede hygiëne is een must om het virus in te dammen. We geven je graag enkele tips:

 • Was regelmatig je handen voor minstens 20 seconden met zeep. Als je geen water en zeep in de buurt hebt, gebruik een desinfectiemiddel op alcoholbasis;
 • Bedek je mond en neus met je elleboog of een wegwerpzakdoek als je hoest en niest;
 • Vermijd nauw contact met mensen die koorts hebben en/of hoesten;
 • Ga niet op reis als je koorts hebt of hoest.

De mobile@vdk-app: veilig, eenvoudig én rap

Met mobile@vdk regel jij je bankzaken waar en wanneer je maar wil. Dringende overschrijving doen? Snel je rekening raadplegen? Je doet het veilig, eenvoudig en vlot via de app, vanaf je smartphone of tablet. We tonen je hoe!

Download de app hier.

Digitaal betalen in tijden van corona

Febelfin legt het je eenvoudig uit in enkele filmpjes.

Betalen met je debetkaart of kredietkaart.

Contactloos betalen met je debetkaart of kredietkaart.

Betalen met een QR-code via je smartphone.

Contact