SG Issuer (LU) 90% Autocallable Silver Age Note

SG Issuer (LU) 90% Autocallable Silver Age Note

Gestructureerd afgeleid instrument uitgegeven door SG Issuer

Inschrijvingsperiode: van 30 oktober 2017 tot en met 15 december 2017

Voornaamste kenmerken

 • Uitgever: SG Issuer (de “Uitgever”)
 • Looptijd: Maximale beleggingsduur van 5 jaar.
 • Recht op minstens 90% van het belegde kapitaal (exclusief kosten(1)) op de eindvervaldag(2). De belegger kan een kapitaalverlies lijden op het belegde kapitaal van maximaal 10% (exclusief kosten(1)).
 • Een potentiële meerwaarde die gekoppeld is aan de prestatie van de Solactive Silver Age Index (Price Return). De Solactive Silver Age Index (Price Return) is representatief voor een portefeuille van 30 Europese aandelen die volgens Solactive hun voordeel kunnen doen met de veroudering van de bevolking en de toename van de levensverwachting in Europa.
 • Op de eindvervaldag biedt SG Issuer (LU) 90% Autocallable Silver Age Note aan de belegger:
  - de terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal(2) (exclusief kosten(1)) evenals een volledige participatie in de potentiële positieve gemiddelde prestatie(3) van de Index, indien de gemiddelde prestatie(3) van de Index sinds de lancering positief of nul is (de gemiddelde prestatie wordt nader toegelicht in de sectie "Beschrijving van het mechanisme").
  - de terugbetaling van minimaal 90% van het belegde kapitaal(2) (exclusief kosten(1) ), indien de gemiddelde prestatie(3) van de Index sinds de lancering negatief is. In dat geval loopt u een risico op verlies van het belegde kapitaal van maximaal 10% (exclusief kosten(1)).
 • Een mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling die automatisch geactiveerd kan worden na 2, 3 en 4 jaar (de kans op automatische vervroegde terugbetaling is klein).

TYPE BELEGGING

SG Issuer (LU) 90% Autocallable Silver Age Note is een gestructureerd afgeleid instrument. Door hierop in te tekenen (de “Note”) maakt u geld over aan de Uitgever die zich ertoe verbindt om u minstens 90% van het belegde kapitaal(2) (exclusief kosten) terug te betalen op de eindvervaldag evenals 100% van de potentiële positieve gemiddelde prestatie(3) van de Solactive Silver Age Index (Price Return).

POTENTIËLE BELEGGERS

Dit complex instrument is bestemd voor ervaren beleggers die over voldoende kennis beschikken om, gelet op hun financiële positie, de voordelen van en de risico’s verbonden aan beleggingen in dit complex instrument te beoordelen (zij dienen vooral vertrouwd te zijn met het onderliggende actief en de rentevoeten).

(1) Instapkosten van 1,5%.
(2) Behoudens faillissement of risico op faillissement van Société Générale.
(3) Meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% (behoudens wetszijging).

Focus op de Solactive Silver Age Index (Price Return)

Met het oog op een gediversifieerde en mogelijk succesvolle belegging op lange termijn mikt de Solactive Silver Age EUR Price Return Index op een selectie van bedrijven die volgens Solactive hun voordeel kunnen doen met de veroudering van de bevolking en de toename van de levensverwachting in Europa, gekoppeld aan financiële criteria van dividend(1) en volatiliteit(2) . Solactive is een onafhankelijk agentschap dat zich toelegt op de creatie en de berekening van indexen.

Ouderen zijn de snelst groeiende bevolkingsgroep ter wereld. In 2030 zullen 65-plussers in Europa waarschijnlijk bijna een kwart van de bevolking vertegenwoordigen, en in landen als Duitsland of Italië zelfs meer dan 36%. Hoewel heel wat Europese landen de pensioenleeftijd hebben opgetrokken om de langere levensverwachting het hoofd te bieden, blijft het aantal bejaarden gestaag toenemen (bronnen: World Bank (https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.FE.IN) & Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing).

De economische context lijkt dus bijzonder gunstig voor dit thema, te meer omdat de Europese bevolking allicht in grotere materiële welvaart dan de vorige generatie zal verouderen en dus over een aanzienlijke koopkracht zou moeten beschikken (bron: Accenture (“The Seven Myths of Population Aging: How Companies and Governments Can Turn the “Silver Economy” into an Advantage”). Dit thema lijkt dus de komende jaren in Europa mooie perspectieven te bieden.

Bron: SG Cross Asset Research.

(1) Hoewel een van de selectiecriteria van de aandelen van de Index verband houdt met de dividenden die ze uitkeren, heeft de belegger geen recht op deze dividenden.
(2) Volatiliteit kenmerkt de neiging van de koers van een aandeel, een fonds of een Index om gedurende een bepaalde periode zowel te stijgen als te dalen. Hoe sterker de koers van een financiële waarde schommelt, hoe hoger de volatiliteit. De historische volatiliteit van een waarde kan een aanwijzing zijn voor het daaraan verbonden risiconiveau. Een minder risicovolle waarde heeft meestal echter een lager rendement.

Een systematische selectie van 30 aandelen die volgens Solactive hun voordeel kunnen doen met de veroudering van de bevolking en de toename van de levensverwachting in Europa.

De Index wordt systematisch berekend en gepubliceerd door Solactive, een onafhankelijk agentschap dat gespecialiseerd is in de creatie en de berekening van indexen.

 

Beschrijving van het mechanisme

Mogelijkheid tot automatische vervroegde terugbetaling na 2, 3 en 4 jaar.

Na het tweede, derde en vierde jaar wordt gekeken naar de prestatie van de Solactive Silver Age Index (Price Return) sinds de uitgiftedatum. Als die prestatie ten minste gelijk is aan de (hieronder bepaalde) drempel van vervroegde terugbetaling, wordt het mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling geactiveerd. De belegger ontvangt dan:

De kans op automatische vervroegde terugbetaling is klein. Of zoniet loopt het product verder.

Op het einde van het 5e jaar, indien het mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling vooraf niet werd geactiveerd, een potentiële meerwaarde(3) die gelijk is aan de positieve gemiddelde prestatie van de Index.

Op de eindvervaldag na 5 jaar, indien het mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling vooraf niet werd geactiveerd:

 • Indien de gemiddelde prestatie van de Index positief of nul is, ontvangt de belegger:

 • Indien de gemiddelde prestatie van de Index negatief is, ontvangt de belegger:

In dat geval loopt de belegger een risico op kapitaalverlies van maximaal 10%.

De gemiddelde prestatie wordt berekend op basis van de maandelijkse observaties van de Index over de laatste 1,5 jaar (19 maandelijkse observaties(4) ) ten opzichte van de uitgiftedatum van het product (22/12/2017).

(1) Behoudens faillissement of risico op faillissement van Société Générale.
(2) Instapkosten van 1,5%.
(3) Meerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging).
(4) Zie kenmerken van het product voor de data.

Productprofiel

Dit complexe product richt zich in het bijzonder tot ervaren beleggers met minstens een beleggersprofiel C (Dynamisch) onder de productbenadering of minstens een beleggersprofiel B (Defensief) onder de portefeuillebenadering voor zover de grenzen bepaald per productprofiel niet overschreden worden. Wij raden aan om enkel te beleggen in dit product als u de kenmerken ervan goed begrijpt, en met name als u begrijpt welke risico’s eraan verbonden zijn.

vdk bank nv moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Indien dit product niet geschikt is voor u, hetzij niet geschikt voor uw beleggersprofiel of hetzij niet geschikt voor uw klantenportefeuille, moet vdk bank nv u daarvan verwittigen.

Indien vdk bank nv u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij evalueren of dat product adequaat is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.

                                                                                                   

Alvorens op eigen initiatief een beleggingsbeslissing te nemen, wordt het aan elke belegger aanbevolen om kennis te nemen van de inhoud van de juridische documentatie, en meer in het bijzonder van de rubriek “Risicofactoren” van het Basisprospectus.
Het vdk-productprofiel is een eigen rating van vdk bank nv van het risico dat inherent is aan een beleggingsproduct. Het gaat om 4 productprofielen, van A voor producten met het laagste risico tot D voor producten met het hoogste risico. Deze rating steunt op een aantal objectieve en meetbare criteria: het kapitaalrisico, de activaklasse, de stabiliteit van de munt, de looptijd, de volatiliteit van de markt en de rating van de uitgever/garant toegekend door de ratingagentschappen. Er wordt echter geen rekening gehouden met het liquiditeitsrisico (zie hieronder). Voor meer informatie kunt u terecht in uw vertrouwde vdk-vestiging of op de website https://www.vdk.be/particulieren/beleggen.

Voornaamste risico’s

BIJKOMENDE INFORMATIE MET BETREKKING TOT BELGISCH RECHT: De Uitgever verklaart de onrechtmatige bedingen uit het gepasporteerde basisprospectus niet-toepasselijk te hebben gemaakt via de definitieve voorwaarden.

RISICO VAN KAPITAALVERLIES: Dit product houdt een risico in dat eigen is aan de beursmarkt. Als de gemiddelde prestatie van de Index, vastgesteld het laatste 1,5 jaar van de belegging (rekenkundig gemiddelde van de 19 maandelijkse vaststellingen), lager is dan de beginwaarde, zal de belegger een kapitaalverlies lijden dat gelijk is aan de daling van de Solactive Silver Age Index (Price Return), met echter een terugbetaling van minstens 90% van het belegde kapitaal (exclusief kosten).

KREDIETRISICO: De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de Uitgever, SG Issuer, en zijn garant Société Générale, die beschikt over een A-rating (stabiel) volgens S&P, een A2-rating (stabiel) volgens Moody’s en een A-rating (stabiel) volgens Fitch (meer informatie vindt u op de websites https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings, https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?-docid=PBC_79004 en https://www.fitchratings.com/site/definitions). Als de garant in gebreke blijft (bv. door een faillissement), kan de belegger zijn beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de Uitgever en de garant kan een weerslag hebben op de marktprijs van SG Issuer (LU) 90% Autocallable Silver Age Note. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Als in het kader van de maatregelen inzake sanering en ontbinding van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, de afwikkelingsautoriteit het bewezen of te verwachten faillissement van de Uitgever en/of de garant zou vaststellen, zou zij maatregelen kunnen treffen die de waarde van de Notes beïnvloeden; in het kader daarvan draagt de belegger het risico om het belegde bedrag en de interesten geheel of gedeeltelijk te verliezen.

RISICO VAN PRIJSSCHOMMELING: De belegger moet beseffen dat de waarde van SG Issuer (LU) 90% Autocallable Silver Age Note gedurende de looptijd van het product lager kan zijn dan het bedrag van het beginkapitaal (exclusief kosten). Hij kan dan kapitaalverlies lijden bij vervroegde verkoop vóór de eindvervaldag. Bovendien moet hij erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de looptijd van SG Issuer (LU) 90% Autocallable Silver Age Note. Het recht op terugbetaling van minstens 90% van het kapitaal is pas geldig op de eindvervaldag. Tot de eindvervaldag kan de prijs van het product sterk schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en met name die van de Solactive Silver Age Index (Price Return), de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de Uitgever. Onder gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van het product doen dalen en omgekeerd.

LIQUIDITEITSRISICO: De schuldbewijzen worden niet genoteerd op een markt. Voor beleggers die hun schuldbewijzen vóór de vervaldatum willen doorverkopen, zorgt Société Générale voor een zekere dagelijkse liquiditeit in normale marktomstandigheden (met een spread van maximaal 1%, waarvan de waardering gebeurt door Société Générale). Deze liquiditeit kan bovendien tijdelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, naar goeddunken van Société Générale worden gewijzigd of opgeschort. Het is dus mogelijk dat de belegger niet in staat is om zijn schuldbewijzen vóór de vervaldatum door te verkopen. De wederverkoop aan Société Générale gebeurt tegen een prijs die door deze laatste op basis van de marktparameters bepaald wordt.

RISICO VERBONDEN AAN DE INDEX: Bij externe, niet aan de Uitgever toe te schrijven gebeurtenissen die een betekenisvolle impact hebben op het onderliggende instrument en waardoor niet kan worden overgegaan tot een aanpassing conform de geldende wetten en reglementen, voorziet de documentatie in (i) een mechanisme van kennisgeving aan de houder waardoor hij het product op elk moment vervroegd kan doorverkopen tegen de marktwaarde ten aanzien van Société Générale (zonder aftrek van kosten ten laste van de belegger en voorts rekening houdend met de terugbetaling van de eventuele structureringskosten betaald aan de Uitgever en pro rata temporis berekend ten opzichte van de resterende looptijd van het product) of (ii) de terugbetaling op de vervaldag van minimaal 90% van de nominale waarde van het product zonder aftrek van kosten ten laste van de belegger (behalve bij uitoefening van de ontbindingsmacht door de bevoegde afwikkelingsautoriteit, faillissement of risico op faillissement van de Uitgever) overeenkomstig de bepalingen van het Issuance Programme (monetisatie). Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina’s 238-243 en 457-459) te raadplegen.

RENDEMENTSRISICO: Beleggen in dit product houdt een risico in dat eigen is aan de beursmarkt. Indien er geen automatische vervroegde terugbetaling plaatsvindt en op de eindvervaldag de eindwaarde van de Index (rekenkundig gemiddelde van de 19 laatste maandelijkse waarnemingen) gelijk is aan of lager is dan de beginwaarde, zal de belegger geen meerwaarde ontvangen. Hij heeft evenwel recht op minstens 90% terugbetaling van het door de Uitgever belegde kapitaal (exclusief kosten en belastingen en behoudens faillissement of risico op faillissement van Société Générale). De gemiddelde prestatie van de Index kan lager zijn dan de slotprestatie van de Index op de eindvervaldag.

RISICO VAN VERVROEGDE TERUGBETALING BIJ OVERMACHT: In geval van overmacht, wat enkel begrepen moet worden als een geval waarin de Uitgever onmogelijk zijn verplichtingen kan nakomen zonder dat dit aan hem kan worden toegeschreven en waardoor het behoud van het product voorgoed onmogelijk wordt, kan de Uitgever de beleggers op de hoogte brengen van de vervroegde terugbetaling van de Notes. Het bedrag dat aan elke belegger wordt terugbetaald, zal overeenstemmen met de marktwaarde van het product, zonder andere kosten dan degene die onvermijdelijk zijn om tot deze vervroegde terugbetaling over te gaan. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat het terugbetaalde bedrag aanzienlijk lager kan zijn dan de nominale waarde van de Notes. Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina’s 228-245) te raadplegen.

Kenmerken van het product

TYPE: Note volgens Engels recht.

UITGEVER: SG Issuer (100% dochter van Société Générale Bank & Trust S.A., zelf 100% dochter van Société Générale).

GARANT: Société Générale [S&P A (stabiel), Moody’s A2 (stabiel), Fitch A (stabiel) op 17/10/2017]. Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling tot het kopen, verkopen of bewaren van de effecten van de Uitgever. Ze kan door het ratingagentschap op ieder moment worden geschorst, gewijzigd of geschrapt. Als een van deze ratings tijdens de inschrijvingsperiode wezenlijk zou veranderen, worden de klanten van vdk bank nv die op dit product hebben ingetekend, hiervan ingelicht.

DISTRIBUTEUR: vdk bank nv

EFFECTEN:

 • Nominale waarde: 1.000 EUR
 • Bedrag van de uitgifte: maximaal 50.000.000 EUR
 • ISIN-code: XS1653798535

RISICO’S: De belangrijkste risico’s verbonden aan dit gestructureerd afgeleid instrument staan beschreven in de sectie "Voornaamste risico's".

MUNTEENHEID: EUR

UITGIFTEPRIJS: 100% van de nominale waarde (exclusief kosten).

DATUM VAN UITGIFTE EN VAN BETALING: 22 december 2017

EINDDATUM EN TERUGBETALINGSDATUM: 30 december 2022

TERUGBETALING OP DE EINDDATUM: minstens 90% van de nominale waarde (exclusief kosten), behoudens faillissement of wanbetaling van Société Générale.

RENDEMENT:

 • Initiële begindatum: 22 december 2017
 • Onderliggende Index: Solactive Silver Age Index (Price Return) (Bloomberg-code: SOLSILV Index)
 • Op de eindvervaldag, indien het mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling vooraf niet werd geactiveerd, biedt SG Issuer (LU) 90% Autocallable Silver Age Note de terugbetaling van minstens 90% van het belegde kapitaal evenals een volledige participatie in de potentiële positieve gemiddelde prestatie van de Index (exclusief kosten en belastingen en behoudens faillissement of risico op faillissement van Société Générale).
 • Indien na afloop van het 2e, 3e of 4e jaar de prestatie van de Index sinds de lancering ten minste gelijk is aan respectievelijk +5%, +10% of +15%, wordt automatisch een mechanisme van vervroegde terugbetaling geactiveerd en ontvangt de belegger 100% van het belegde kapitaal en een meerwaarde van respectievelijk 10%, 15% of 20% (exclusief kosten en belastingen en behoudens faillissement of risico op faillissement van Société Générale). De kans op automatische vervroegde terugbetaling is klein.
 • Maandelijkse observatiedata: 22/06/2021 ; 22/07/2021 ; 23/08/2021 ; 22/09/2021 ; 22/10/2021 ; 22/11/2021 ; 22/12/2021 ; 24/01/2022 ; 22/02/2022 ; 22/03/2022 ; 22/04/2022 ; 23/05/2022 ; 22/06/2022 ; 22/07/2022 ; 22/08/2022 ; 22/09/2022 ; 24/10/2022 ; 22/11/2022 ; 22/12/2022

OBSERVATIEDATA VOOR EVENTUELE VERVROEGDE TERUGBETALING: 23/12/2019 ; 22/12/2020 ; 22/12/2021

DATA VAN EVENTUELE VERVROEGDE TERUGBETALING: 02/01/2020 ; 30/12/2020 ; 29/12/2021

RISICOPROFIEL VDK BANK NV: Dynamisch
vdk bank nv zal de beleggers informeren over elke wijziging in verband met het risicoprofiel en/of de waarde van de SG Issuer (LU) 90% Autocallable Silver Age Note op de website https://www.vdk.be/particulieren/beleggen/gestructureerde-notes/sg-issuer-lu-90-autocallable-silver-age-note.

SECUNDAIRE MARKT & PUBLICATIE VAN DE WAARDE VAN HET PRODUCT: Voor beleggers die hun schuldbewijzen vóór de vervaldatum willen doorverkopen, zorgt Société Générale voor een zekere dagelijkse liquiditeit in normale marktomstandigheden (met een spread van maximaal 1%, waarvan de waardering gebeurt door Société Générale). Deze liquiditeit kan bovendien tijdelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, naar goeddunken van Société Générale worden gewijzigd of opgeschort. De belegger zou dus in de onmogelijkheid kunnen verkeren om zijn schuldbewijzen voor de vervaldatum door te verkopen. De wederverkoop aan Société Générale gebeurt tegen een prijs die door deze laatste op basis van de marktparameters wordt bepaald. De indicatieve waarde van de Notes zal worden vermeld in de effectenstaten die online beschikbaar zijn via online@vdk of in de vestigingen van vdk bank nv. De indicatieve waarde van het product gedurende de looptijd is eveneens op aanvraag beschikbaar in elke vdk-vestiging en wordt op kwartaalbasis gepubliceerd op https://www.vdk.be/particulieren/beleggen/gestructureerde-notes.

KOSTEN EN COMMISSIES:

 • Instapkosten: 1,5%
 • Distributiekosten: Société Générale betaalt aan vdk bank nv een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 1% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Deze distributiekosten en alle andere eventueel door de Uitgever aangerekende kosten voor de structurering en lancering van het product zijn reeds in de uitgifteprijs begrepen.
 • Makelaarskosten: Société Générale past een spread van maximaal 1% toe, vdk bank nv voegt daaraan een marge van maximaal 1% toe.
 • De bewaring op een effectenrekening bij vdk bank nv is gratis.

FISCALITEIT:
Roerende voorheffing: 30% op elke eventuele meerwaarde. Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen. Van toepassing op een gemiddelde retailcliënt in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont.
Taks op beursverrichtingen (TOB):

 • Inschrijving op de primaire markt: nihil
 • Op de secundaire markt: 0,27% op de verkoop en aankoop (max. 1.600 EUR per verrichting)

LEVERING: Geen materiële levering mogelijk, bewaring gebeurt gratis op een effectenrekening bij vdk bank nv.
Beleggers die de effecten op een rekening bij een andere financiële instelling wensen te plaatsen, moeten zich vooraf informeren over de geldende tarieven.

KLACHT: Bij klachten kunt u zich wenden tot vdk bank nv - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent, e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be. Als u geen voldoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Documenten

Alvorens op de Notes in te tekenen, worden de beleggers verzocht om de juridische documentatie te raadplegen en om meer in het bijzonder inzage te nemen van de erin opgenomen risicofactoren.