Met het oog op meer transparantie voor de spaarder wordt jou deze webpagina, voor klanten en niet-klanten, aangeboden. Deze webpagina bevat een synthese van alle relevante informatie met betrekking tot de 4 verschillende gereglementeerde spaarformules aangeboden door vdk bank, te kiezen uit 3 categorieën.

In geval van overdracht van een spaardeposito naar een ander spaardeposito geopend op naam van dezelfde titularis bij dezelfde instelling, anders dan krachtens een doorlopende opdracht uitgevoerd, blijft de premieverwervingsperiode voor het eerste spaardeposito verworven, op voorwaarde dat het bedrag van de overdracht minimaal 500 euro bedraagt en de betrokken titularis tijdens hetzelfde kalenderjaar nog geen drie soortgelijke overdrachten vanop hetzelfde spaardeposito heeft uitgevoerd.

Tariefinformatie en modaliteiten van gereglementeerde spaarrekeningen

(het hoogste rendement na 12 maanden staat eerst).

De vergoeding is steeds samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Opgelet: de optelling van de basisrente en de getrouwheidspremie geldt enkel vandaag voor een bedrag dat 1 jaar op jouw rekening blijft staan en zolang de basisrente niet verandert!

Voordat je een spaarrekening opent, moet je het document met essentiële spaardersinformatie lezen.

Ritme Spaarrekening

Categorie Basisrente Getrouwheidspremie

Optelling van basisrente

en getrouwheidspremie

Toepasselijke

voorwaarden

B 1,40% op jaarbasis 1,75% op jaarbasis 3,15% op jaarbasis Max. 500 euro/maand storten

Essentiële spaardersinformatie

 

You Count Spaarrekening

Categorie Basisrente Getrouwheidspremie

Optelling van basisrente

en getrouwheidspremie

Toepasselijke

voorwaarden

C 0,70% op jaarbasis 1,05% op jaarbasis 1,75% op jaarbasis

Voor jongeren tot 30 jaar

(tot 31/12 van het jaar waarin je 30 wordt)

Essentiële spaardersinformatie

 

SpaarPlus Rekening

Categorie Basisrente Getrouwheidspremie

Optelling van basisrente

en getrouwheidspremie

Toepasselijke

voorwaarden

A

0,35% op jaarbasis

0,55% op jaarbasis

0,90% op jaarbasis

Geen

Essentiële spaardersinformatie

 

Rentespaarrekening

Categorie Basisrente Getrouwheidspremie

Optelling van basisrente

en getrouwheidspremie

Toepasselijke

voorwaarden

A 0,35% op jaarbasis 0,50% op jaarbasis 0,85% op jaarbasis

Geen

Essentiële spaardersinformatie

Wat betekenen de verschillende categorieën?

  • Categorie A: Dit is een klassieke gereglementeerde spaarrekening. Er is geen enkele voorwaarde verbonden aan de basisrente en ook niet aan de getrouwheidspremie.
  • Categorie B: Dit is een gereglementeerde spaarrekening waaraan bepaalde voorwaarden verbonden zijn. Zo kan er een limiet zijn aan het maximale bedrag dat op de rekening mag aangehouden worden of op het maximale bedrag dat per maand op die rekening mag worden gestort.
  • Categorie C: Dit zijn gereglementeerde spaarrekeningen die voorbehouden zijn aan een specifieke leeftijdscategorie, bijvoorbeeld een jongerenrekening.

Wat zijn de basisrente en getrouwheidspremie?

De basisrente is verworven vanaf de dag na de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrente wordt op jouw rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer je jouw rekening afsluit.

De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Indien je jouw geld vóór het einde van de periode van 12 maanden opneemt, ontvang je geen getrouwheidspremie op dat geld. Deze opname zal geen invloed hebben op de verwerving van basisrente. Deze premie loopt vanaf de dag na de storting. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op jouw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober, of bij de afsluiting van de rekening.

Klanten worden via een bericht op de digitale kanalen (mobile@vdk en online@vdk) en via de vdk bank-website op de hoogte gebracht van wijzigingen in de hierboven vermelde tarieven.

Kosten: Je betaalt geen openings- of afsluitkosten. Eventuele postverzendingskosten en andere kosten: portokosten.

Spaarcalculator

Deze spaarcalculator is ontwikkeld door elke kredietinstelling en is van toepassing op elke individuele gereglementeerde spaarrekening. Doelstelling is je in staat te stellen na te gaan in hoeverre de verschillende rentetypes (basisrente en getrouwheidspremie) op een bepaalde rekening verworven zijn, zodat je met name de geldelijke impact van een eventuele geldopneming kan inschatten. De interestcalculatie kan digitaal worden geconsulteerd via ‘Detail’ van de spaarrekening in het rekeningoverzicht in online@vdk.

Welke rekening en welke vergoeding stemmen overeen met jouw behoeften?

Via deze link kom je op de webpagina van de simulator die is ontwikkeld door de FSMA en als doel heeft jou, na het invoeren van enkele gegevens zoals het te sparen bedrag en de looptijd, een overzicht te bieden van de vergoeding per gereglementeerde spaarrekening en per instelling.

Bankoverstapdienst

Via deze link kom je terecht op de pagina over de bankoverstapdienst van Febelfin waar je alle nodige info kan vinden om op deze dienst beroep te kunnen doen om eventueel naar een andere bank over te stappen.

Belangrijkste risico's

Risico op faillissement: In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering of omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro, dat valt onder de depositogarantie. Meer informatie over dit beschermingsmechanisme vind je op de website van het Garantiefonds en het Beschermingsfonds (garantiefonds.belgium.be).

Inflatierisico: Door de aanhoudende prijsstijgingen kan het gestorte geld in waarde dalen.

Andere

De op deze pagina beschreven spaarrekeningen zijn gereglementeerde spaarrekeningen van vdk bank. Deze producten zijn onderworpen aan het Belgisch recht en zijn van onbepaalde duur.

Fiscaliteit

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste schijf interesten (tot een plafond van EUR 1.020 voor het inkomstenjaar 2024) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van EUR 2.040 voor het inkomstenjaar 2024). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft en wordt automatisch aan de bron ingehouden door jouw bank. Als je verschillende spaarrekeningen hebt, moet je op jouw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Klachten

Voor klachten kan je terecht bij vdk bank nv - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent. Je kan de dienst Klachtenbehandeling van vdk bank ook bellen op 09 267 32 11 en e-mailen op klachtenbehandeling@vdk.be.

Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan je een beroep doen op de Ombudsman voor financiële geschillen (www.ombudsfin.be).

Contact