VDK Life

VDK Life pensioenspaarverzekering van BELINS N.V.
= individuele levensverzekering (tak 21) naar Belgisch recht 

VDK Life wordt gecommercialiseerd door vdk bank nv als financiële dienstverlener, distributeur en promotor.
Verzekeraar: BELFIUS INSURANCE NV, afgekort BELINS N.V., toegelaten onder het nr. 0037 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04 07 1979, BS 14 07 1979). Maatschappelijke zetel: Galileelaan 5 – B 1210 Brussel (België) - KBO nr.: BTW BE 405 764 064 - RPR Brussel.
Verzekeringstussenpersoon: vdk bank nv, FSMA 020230 A, of een van haar commerciële vertegenwoordigers. Maatschappelijke zetel vdk bank nv: Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent - KBO - BE0400 067 788 - RPR Gent.

VDK Life is een individuele levensverzekering van tak 21 (ook wel spaarverzekering genoemd). Dit is een spaarproduct op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract. Het geld dat je spaart met een tak 21-verzekering, krijgt dan ook de naam “premie”, zoals bij andere verzekeringscontracten. Het belangrijkste kenmerk van een tak 21-verzekering is dat ze je grote zekerheid geeft over je spaargeld en over wat het jou zal opleveren, met name kapitaalbescherming, gewaarborgd rendement per premie en flexibele premies.

In het kader van de wettelijke bepalingen worden de financiële reserves van VDK Life belegd volgens de duurzame principes van Portfolio21. Dit is een beleggingsstrategie die gericht is op het terugdringen van kinderarbeid en gedwongen arbeid, het bevorderen van vrijheid van vereniging en van niet-discriminatie zoals bepaald in de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie. Portfolio 21 sluit beleggingen uit in bedrijven die ernstige milieuschade veroorzaken door normovertreding. Meer informatie vind je op www.portfolio21.info.

Wens je meer informatie over onze tweede pensioenspaarformule? Klik hier.

VDK Life = fiscaal interessant

Elk jaar fiscaal voordeel

Via de personenbelasting geniet je een belastingvermindering van 30% op je stortingen (1). De betalingen voor het pensioensparen komen enkel voor belastingvermindering in aanmerking als je pensioenspaarverzekering is aangegaan in België voor een minimum looptijd van 10 jaar.

Voor het inkomstenjaar 2018 kan je tot maximum 960 euro aan pensioensparen doen (1). Het principe is heel eenvoudig: je stort (max.) 960 euro, je krijgt hiervoor een fiscaal attest van vdk, je vult dit bedrag in op je belastingaangifte en je krijgt van de fiscus 288 euro cadeau (in de vorm van belastingvermindering).

Opgelet! Als je geen belastingen moet betalen, heb je geen recht op een belastingvermindering. Als je maar weinig belastingen moet betalen (bv. omdat je inkomen te laag is) zullen jouw stortingen in het kader van het pensioensparen geen of geen maximaal fiscaal voordeel opleveren.

Gunstig regime van eindbelasting

Indien je gestart bent met pensioensparen vóór je 55ste verjaardag dan zal in de maand volgend op je 60ste verjaardag een eenmalige eindbelasting van 8% worden ingehouden op je gekapitaliseerde stortingen. De gelimiteerde stortingen die je daarna nog doet (tot uiterlijk 31 december van het jaar waarin je 64 wordt), worden niet meer belast, maar genieten wel nog van het fiscaal voordeel. Op die manier kan het rendement van je pensioenspaarinspanning een extra hoge vlucht nemen. Je geniet van deze voordelige eindbelasting als je pensioenspaarverzekering minstens 10 jaar bestaat.

Indien je pas met pensioensparen begon na je 55ste verjaardag, dan zal deze eindbelasting van 8% op jouw gekapitaliseerde stortingen ingehouden worden op de 10de verjaardag van je pensioenspaarverzekering.

In geval van vervroegde terugtrekking zullen je gekapitaliseerde stortingen belast worden aan de marginale aanslagvoet van de participant (voor stortingen tot en met 31/12/1991) en aan 33% (voor stortingen vanaf 01/01/1992).

Kortom, je neemt het kapitaal best niet op vóór je 60ste, doe je het toch, dan betaal je meer belastingen.  

Geen roerende voorheffing

Naast het jaarlijks terugkerend fiscaal voordeel en de voordelige eindbelasting, geniet je bovendien vrijstelling van roerende voorheffing en betaal je geen verzekeringstaks.

(1)Opgelet: de vermelde fiscale aspecten zijn op dit ogenblik van toepassing. De fiscale behandeling kan met andere woorden in de toekomst wijzigen.

Flexibele betalingen

Met de VDK Life pensioenspaarverzekering bouw je op eigen ritme aan een mogelijk aanvullend pensioen. Je bepaalt zelf hoeveel en hoe vaak je stort (max. 960 euro voor inkomstenjaar 2018). Je mag bij onvoorziene uitgaven gerust één of meerdere jaren overslaan.

Er is geen minimum inschrijvingsbedrag van toepassing.

Fiscaal attest

Bij een VDK Life pensioenspaarverzekering wordt het fiscaal attest ieder jaar door BELINS N.V. per post opgestuurd.

Rendement

Elke netto storting die je doet op de VDK Life pensioenspaarverzekering levert je een gegarandeerde rente op, die momenteel 0,60% bedraagt (voorwaarden en modaliteiten geldig op 03/06/2019). Jaarlijks kan er bovenop dit gegarandeerd minimumrendement een variabele winstdeelname toegekend worden. Deze is evenwel niet gewaarborgd.

Risico- en opbrengstprofiel

Op een schaal van 1 (lager risico, potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoger risico, potentieel hogere opbrengst) heeft vdk Life een risico- en opbrengstprofiel 1.
De belangrijkste risico’s zijn:

  • Kredietrisico: De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen voor dit tak 21 product vallen onder het wettelijke Belgische depositogarantiestelsel ten belope van 100.000 EUR per persoon en per verzekeringsonderneming. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest.

    Bij een faillissement van de verzekeringsmaatschappij BELINS N.V. kan het zijn dat je belegde kapitaal en/of je rente niet of niet volledig wordt terugbetaald.

  • Liquiditeitsrisico: Er kunnen uitstapkosten of een hogere fiscale taxatie worden aangerekend indien je jouw kapitaal (geheel of gedeeltelijk) vervroegd opvraagt.

Kosten en looptijd

Op elke storting wordt een instapkost aangerekend van 5%. Je betaalt verder geen beheerskosten.
Voor VDK Life optie pensioensparen is er geen verzekeringstaks en geen beurstaks verschuldigd.

De looptijd van een VDK Life pensioenspaarverzekering is vrij te bepalen, hou echter wel rekening met de fiscale consequenties zoals hierboven omschreven.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen we naar de paragraaf ‘Kosten’ van de financiële informatiefiche.

Overlijdensdekking

Aan VDK Life is een overlijdensdekking gekoppeld. Standaard wordt bij overlijden de poliswaarde uitbetaald. Maar je kan ook kiezen om bij overlijden ofwel een vast kapitaal, ofwel 110% van de poliswaarde te laten uitbetalen. Stel dat je vast kapitaal lager is dan de poliswaarde bij overlijden, dan wordt sowieso de poliswaarde uitgekeerd.

Relevante documenten

Alvorens een VDK Life pensioenspaarverzekering te openen, word je uitgenodigd kennis te nemen van de financiële informatiefiche en de Algemene Voorwaarden.

Deze documenten zijn eveneens op eenvoudige vraag gratis te verkrijgen in elke vdk-vestiging.

Klachtenbehandeling

Met eventuele klachten kan je in eerste instantie terecht bij:

vdk bank nv - Klachtenbehandeling
Sint-Michielsplein 16 - B-9000 Gent
tel. 09 269 32 31 - e-mail: klachtenbehandeling@vdk.be
FSMA 020230 A

Indien het geschil niet opgelost geraakt kan je een beroep doen op de Ombudsman van de Verzekeringen: de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel: +32 2 547 58 71, fax: +32 2 547 59 75,
e-mail: info@ombudsman.as. (www.ombudsman.as).

Interesse?

Een VDK Life pensioenspaarverzekering kan je openen in elke vdk-vestiging.

Vraag een simulatie voor jouw specifieke situatie en ontdek hoeveel je jaarlijks kan besparen aan belastingen. Kosteloos advies helpt je bij een doordachte beleggingsbeslissing. Want morgen… begint vandaag! Lees de financiële informatiefiche alvorens je een VDK Life pensioenspaarverzekering opent.

Jouw pensioensparen overdragen naar vdk?

Je kan het fiscaal attest van pensioensparen slechts via één bank inbrengen in je belastingen. Heb je reeds gestort op een pensioenspaarfonds of -verzekering bij een andere bank? Dan stort je dit jaar best het volledige fiscaal maximum bedrag bij je huidige bank indien je daar al had gestort in de loop van dit jaar. Je kan immers per kalenderjaar in je belastingaangifte de storting van slechts één pensioenspaarcontract (pensioenspaarfonds of -verzekering) opnemen. Je kan jouw pensioenspaarverzekering bij vdk wel al openen, zodat je volgend jaar je opgebouwde reserve integraal kunt overdragen naar vdk.

Je vertrouwde vdk-vestiging zorgt voor een vlotte overstap van je pensioensparen die rekening houdt met jouw specifieke situatie.

Pensioensparen combineren met langetermijnsparen

VDK Life is niet alleen mogelijk als pensioensparen, je kan ook de optie langetermijnsparen nemen. Deze formule levert je eveneens een rechtstreekse belastingvermindering van 30% van het geïnvesteerde bedrag op. Het maximumbedrag dat je onder dit fiscaal stelsel jaarlijks in rekening mag brengen, hangt af van je nettoberoepsinkomen (voor het inkomstenjaar 2018 maximum 2.310 euro per belastingplichtige). Dit bedrag moet je zien als een soort korf, waarin ook premies van andere levensverzekeringen (bv. schuldsaldo) en de kapitaalaflossingen alsook eventuele intresten van je woonkrediet kunnen zitten.
Net zoals bij de formules voor pensioensparen houdt de verzekeraar in de regel op 60-jarige leeftijd een eindbelasting in. Stortingen die je nadien doet, worden niet meer belast, maar je mag ze wel nog in mindering brengen op je belastingaangifte.

Je kan perfect je stortingen voor het langetermijnsparen combineren met je stortingen voor pensioensparen. Op die manier kan je, afhankelijk van je inkomen, voor het inkomstenjaar 2018 een belastingvermindering genieten van maximum 960 euro (= 30% van 960 euro + 30% van 2.310 euro) dankzij jouw inspanningen voor pensioensparen en langetermijnsparen.

Bij VDK Life als langetermijnsparen is een wettelijk verplichte verzekeringstaks van 2% op alle brutostortingen van toepassing, naast 5% instapkosten.