Visie, missie en beleid

Visie, missie en beleid

Visie & missie

vdk, jouw bank, sterk in advies,
voor het meest faire rendement.

In een wereld waarin financiële instellingen hun cliënten liefst zoveel mogelijk aan 'selfbanking' laten doen, is men bij vdk bank nog altijd welkom. vdk is een bank die zich focust op de diensten die de cliënt echt nodig heeft. En die de tijd neemt om hen alle uitleg te geven, telkens ze die nodig hebben. Een bank met oog voor de noden van de cliënt en met een open blik op de wereld. Deze bank weet wat telt: de zekerheid dat geld veilig wordt beheerd en dat het alleen wordt geïnvesteerd in zaken die de cliënt waardeert. vdk bank, voor het leven.

Compliance en integriteit

De integriteit van het bankieren is voor vdk bank een essentieel onderdeel van een gezond en voorzichtig beleid.

Om de naleving van de wettelijke en prudentiële voorschriften door de bestuurders, effectieve leiding, werknemers en bankagenten te verzekeren zijn in vdk bank passende procedures, reglementen en gedragscodes uitgewerkt.

Het uitgangspunt van deze codes en reglementen is steeds de bescherming van de integriteit van de bank en de bescherming van de belangen van de cliënteel door transparante, volledige en duidelijke informatie.

Om de integriteit van vdk bank te bevorderen en te waarborgen en het reputatierisico te beheersen is de compliance-functie uitgebouwd.

De functie is centraal georganiseerd en wordt gecoördineerd door de Compliance Officer. Het is een staffunctie die ressorteert onder de Voorzitter van het Directiecomité.

De vdk-gedragscode voor leveranciers en partners in het kader van het aankoopbeleid

vdk bank verwacht van al zijn medewerkers dat zij de wet en de eigen deontologische codes strikt volgen en bijkomend in alle gevallen ethisch handelen. vdk bank heeft dezelfde verwachtingen van haar leveranciers en partners. De gedragscode voor leveranciers en partners van vdk bank omschrijft deze algemene verwachtingen.

Deze gedragscode belet niet dat er in de contracten tussen de leverancier/partner en vdk bank meer specifieke bepalingen worden opgenomen.

 

vdk bank stelt in haar aankoopbeleid een aantal basisprincipes voorop

 • De naleving van de geldende wetgeving, zowel Belgisch als Europees.
 • Een objectieve selectie- en toewijzingsprocedure voor nieuwe leveranciers/partners op basis van vooraf bepaalde technische en commerciële criteria.
 • Het uitsluiten van belangenconflicten, waarbij leveranciers/partners een financiële of andere relatie zou hebben met vertegenwoordigers van vdk bank. Vriendschappen buiten het professioneel kader zijn onvermijdelijk en aanvaardbaar maar leveranciers/partners mogen deze niet gebruiken om een commerciële beslissing te beïnvloeden. Familiale relaties worden door de leveranciers/partners bij aanvang van de selectie- en toewijzingsprocedure aan vdk bank gemeld.
 • Giften aan medewerkers van vdk bank, buiten eenvoudige geschenken en maaltijden, zijn niet toegelaten.
 • Vertrouwelijkheid: zowel wat betreft kandidaten, als andere informatie die tijdens de procedure werd verkregen en de resultaten van de selectie- en toewijzingsprocedure.
 • Een open en transparant informatiebeleid tegenover alle (kandidaten) leveranciers/partners.

vdk bank wil via haar aankoopbeleid algemene doelstellingen realiseren

 • Een uitstekende service voor een faire prijs.
 • Continu zoeken naar de beste leverancier/partner.
 • Bestaande leveranciers/partners periodiek evalueren.
 • Leveranciers/partners zoeken die zelf en via hun onderaannemers (zoveel als mogelijk) onze 9 duurzame garanties onderschrijven. Voor de bancaire operationele werking in het algemeen en haar herbeleggingsbeleid in het bijzonder, houdt vdk daarenboven rekening met de principes zoals beschreven in de policy met betrekking tot financiering van controversiële activiteiten.

vdk bank hanteert algemene evaluatiecriteria ter beoordeling van leveranciers/partners

 

 • De prijs met inbegrip van een analyse van ‘Total cost of ownership’.
 • De mate waarin de leverancier/partner tot de 9 duurzame garanties van vdk bank kan bijdragen.
 • Een voorkeur voor producten of diensten die door een onafhankelijke partij een label toegewezen kregen dat als referentie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt aanvaard.
 • Een voorkeur voor resultaatsverbintenissen.
 • Het respecteren van termijnen.
 • De economische en financiële sterkte van het bedrijf.
 • Het voorleggen van ‘credentials’ en ‘best practices’.

vdk bank vraagt aan kandidaten leveranciers/partners aan te geven in welke mate zij de bovenstaande principes en doelstellingen kunnen onderschrijven.