Policy

De policy van onze bank met betrekking tot financiering van controversiële activiteiten

vdk bank houdt bij haar operationele werking in het algemeen en bij haar herbeleggingsbeleid in het bijzonder rekening met volgende conventies, principes of richtlijnen:

 • de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
 • het Verdrag inzake de Rechten van het Kind
 • de UN Global Compact
 • de OESO richtlijnen
 • de Conventies van de ILO
 • de Equator Principles
 • de IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability
 • de ISO 26000 Richtlijn rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Los van de specifieke positieve herbeleggingscriteria die van toepassing zijn op de door vdk ingezamelde ‘duurzame deposito’s’ (duurzaam ethische spaarrekening van vdk), kiest vdk bank er uitdrukkelijk voor om bij de herbelegging van de volledige spaarinlage op structurele en systematische wijze rekening te houden met de drie dimensies inzake duurzaamheid: het sociale aspect, het milieu en de economische dimensie (= de triple-P benadering: People - Planet - Profit). Dit geldt zowel voor investeringen in de effectenportefeuille als voor kredietverlening.

Ten aanzien van controversiële (= ‘voorwerp uitmakend van discussie of maatschappelijk debat’) bedrijven of economische activiteiten hanteert vdk een pragmatische en dynamische benadering. vdk volgt de gebeurlijke polemiek en zal haar investerings- en/of kredietbeslissingen aftoetsen aan actueel gekende situaties en ontwikkelingen. Indien nodig zullen posities bijgestuurd worden.

Concreet kunnen bedrijven of activiteiten omstreden zijn omwille van hetzij het productieproces, hetzij omwille van het product zelf.

Controversieel productieproces

Wat betreft controverse die te maken heeft met het productieproces, hanteert vdk in haar investerings- en kredietpolitiek nultolerantie voor bedrijven die zich – voor zover actueel gekend – bezondigen aan:

 • Ernstige of systematische schending van fundamentele mensen- en/of arbeidsrechten (kinderarbeid, discriminatie, dwangarbeid, belemmering van vakbondsvrijheid,…).
 • Corruptie (fraude, omkoping, witwassen,...) of grove inbreuken op het vlak van corporate governance.
 • Land-grabbing (= het opkopen van grote arealen landbouwgrond in het Zuiden door grote internationale investeerders).

Controversiele producten

Inzake controversiële producten, zal vdk niet investeren in of krediet verlenen aan bedrijven die – voor zover bekend – betrokken zijn bij:

 • De productie van wapens of militaire apparatuur (zowel conventionele als niet-conventionele wapens of wapensystemen)
 • De productie van tabakswaren
 • Het organiseren van kansspelen, het exploiteren van casino’s of andere initiatieven die aanzetten tot gokken
 • Het produceren van niet-medische producten waarvoor proeven op dieren worden gebruikt zonder dat dit wettelijk opgelegd wordt
 • Het produceren, verspreiden of verkopen van pornografisch materiaal

Voor volgende producten tolereert vdk een beperkte betrokkenheid, in die zin dat maximaal 10% van de omzet uit de betrokken activiteit gerealiseerd wordt. vdk streeft ernaar om eventuele bestaande posities in dergelijke bedrijven geleidelijk af te bouwen. Het gaat om bedrijven die betrokken zijn bij:

 • De productie van kernenergie, het opwekken van energie door kolencentrales (steenkool, bruinkool), het winnen van gas uit niet-conventionele bronnen (schaliegas bvb.) en het winnen van olie uit teerzanden
 • De productie of verwerking van bont of aanverwante producten
 • Het produceren op basis van genetisch gemodificeerde organismen in land- of bosbouw