Koppel schudt de hand met adviseur

Wat is MiFID?

MiFID (= Markets in Financial Instruments Directive) is een Europese richtlijn die enerzijds de verdere integratie van de Europese markten voor financiële diensten beoogt én anderzijds een betere bescherming voor de belegger.

De MiFID-richtlijn legt een aantal basisprincipes op die gelden voor alle financiële tussenpersonen die beleggingsactiviteiten uitoefenen binnen de Europese Unie. Belangrijk hierin zijn de gedragsregels die door die financiële tussenpersonen moeten worden nageleefd ter bescherming van de belegger. Heel concreet gaat het over de informatieverstrekking aan de cliënten, de inhoud van cliëntenovereenkomsten, de rapportering aan cliënten, de zorgplicht (het principe “ken uw cliënt”), de behandeling van belangenconflicten en transparantie inzake kosten en vergoedingen (inducements).

Over welke producten en diensten gaat het?

De MiFID-richtlijn is van toepassing op de meeste producten die jou op de financiële markt worden aangeboden, bijvoorbeeld aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en afgeleide producten, om maar enkele grote categorieën te noemen. De spaarrekening en de termijnrekening vallen bijvoorbeeld niet onder de richtlijn.

Het zijn echter niet enkel de aangeboden financiële producten die onder de richtlijn vallen, maar ook de financiële dienstverlening is voortaan aan cliëntbeschermende gedragsregels onderworpen.
Het verstrekken van gefundeerd beleggingsadvies via de MiFID-benadering door vdk bank valt daar ook onderLees er hier meer over.

Wat betekent dit alles voor jou als belegger?

Eén van de essentiële punten van de MiFID-richtlijn is het “ken uw cliënt-principe”. Hiermee wordt bedoeld dat elke bank haar cliënt voldoende goed moet kennen om te kunnen beoordelen welke producten en diensten al dan niet voor deze cliënt geschikt zijn. Om hieraan te beantwoorden legt de richtlijn de banken en de andere financiële tussenpersonen 2 verplichtingen op:

  1. Elke cliënt onderbrengen in 1 van de onderscheiden categorieën
  2. Heel nauwkeurig het beleggersprofiel van elke cliënt bepalen

In welke categorie word jij als cliënt ondergebracht?

Het is duidelijk dat niet alle cliënten dezelfde kennis en ervaring hebben op het vlak van de financiële producten en de risico’s die eraan verbonden zijn. De MiFID-richtlijn eist derhalve dat de banken hun cliënten indelen in 3 categorieën. Elke categorie heeft een verschillend beschermingsniveau. Men onderscheidt de professionele cliënten, de niet-professionele cliënten (retailcliënten) en de in aanmerking komende tegenpartijen.

Om de meest uitgebreide bescherming te waarborgen heeft vdk bank ervoor geopteerd om al haar cliënten in de categorie van de niet-professionele cliënten (retailcliënten) onder te brengen. Dit heeft tot gevolg dat onze cliënten genieten van de hoogste graad van bescherming onder de MiFID-regelgeving. Om de retailcliënt van deze bescherming te laten genieten moet de bank evenwel bepaalde informatie over de cliënt inzamelen.

Welke informatie wordt er ingezameld en hoe verloopt dit?

De informatie die wij moeten inzamelen moet dienen om een beter beeld te krijgen van jou als beleggingscliënt. Wij moeten een inzicht krijgen in je kennis en ervaring met beleggingen, in de mate waarin je risico wenst te nemen, in je beleggingsdoelstellingen, in je beleggingshorizon en in je financiële toestand in het algemeen. We ontwikkelden hiervoor een vragenlijst die je in je plaatselijk vdk-kantoor of -agentschap kan laten invullen. We nodigen je dan ook graag uit een afspraak te maken met je plaatselijke vdk-bankier om gezamenlijk jouw persoonlijk beleggersprofiel vast te leggen.

Op basis van de antwoorden op de verschillende vragen stellen we jou je persoonlijk beleggersprofiel voor. Dit beleggersprofiel is een samenvatting van wie jij bent als belegger. Er worden 4 beleggersprofielen onderscheiden, elk met een eigen inhoud:

  • Beleggersprofiel A = zeer defensief
  • Beleggersprofiel B = defensief
  • Beleggersprofiel C = dynamisch
  • Beleggersprofiel D = zeer dynamisch

Elke transactie zullen wij dan ook toetsen op zijn geschiktheid. Hoe wij deze geschiktheid beoordelen kan je hier lezen.

Geeft MiFID je nog andere voordelen?

De MiFID-richtlijn verplicht alle banken en andere financiële tussenpersonen ook alle redelijke stappen te ondernemen om een order voor een cliënt zo optimaal mogelijk uit te voeren. Er wordt hierbij rekening gehouden met o.a. de prijs, de transactiekosten, de snelheid en de waarschijnlijkheid van uitvoering. Overeenkomstig de richtlijn zijn al deze bepalingen opgenomen in een document “Orderuitvoeringsbeleid” van vdk bank.

Tevens moet alle informatie die de financiële instelling verstrekt over een belegging eerlijk, transparant en ondubbelzinnig zijn. Elke belegger moet de informatie kunnen begrijpen zodat hij de risico’s, de kosten en de verwachte inkomsten van het product correct kan inschatten. Verder dienen alle beleggers informatie te krijgen over de beleggingen die ze in portefeuille hebben.

Je merkt het: de MiFID-richtlijn heeft niet alleen een Europese dimensie, maar ook een directe impact op jou als belegger. Je krijgt meer beleggingsmogelijkheden, afgestemd op je persoonlijk beleggersprofiel en met een betere bescherming.

vdk bank & MiFID

Uiteraard heeft ook vdk bank daar waar nodig haar organisatie en haar procedures aan deze richtlijn aangepast. Alle details over de manier waarop vdk bank invulling geeft aan de MiFID-richtlijn kan je terugvinden in het document “Reglement van verrichtingen in Financiële Instrumenten”.

MiFID zorgt voor een betere bescherming van jou als belegger via het "ken uw cliënt-principe". Dit principe wordt ook toegepast in de dienstverlening van vdk bankLees hier meer over hoe MiFID en je vdk-adviseur je op een onderbouwde manier naar een nog beter beleggingsadvies helpen.

Tot slot werden ook de nodige maatregelen getroffen om mogelijke belangenconflicten te identificeren, te voorkomen en te beheren en te verzekeren dat alle redelijke stappen worden genomen om te handelen in het beste belang van de cliënt. Een overzicht van de voornaamste punten van het beleid inzake belangenconflicten met betrekking tot bank-, verzekerings- en beleggingsdiensten kan je hier raadplegen.

Heb je nog vragen over MiFID?

Voor alle details rond de MiFID-richtlijn kan je surfen naar het MiFID-dossier op www.febelfin.be. Uiteraard staat ook je vdk-kantoorhouder of -agent graag voor jou paraat met raad en daad. In dit verband maken wij er je nogmaals attent op dat jij je als vdk-cliënt (na afspraak) steeds kan aanmelden in je plaatselijk kantoor of agentschap voor het opmaken van jouw persoonlijk beleggersprofiel.

Koppel doet een terrasje

Beleggen is niet ‘productjes kiezen’, maar wel: gefundeerd levenskwaliteit opbouwen.

Contact