Maak van dierenwelzijn een onderdeel van het internationale beleid rond duurzame ontwikkeling

Verniers maakt onder meer de analyse dat dierenwelzijn heel laag op de agenda staat van de internationale agenda rond duurzame ontwikkeling. Ze focust op de Sustainable development goals van de Verenigde Naties.  Ondanks de brede reikwijdte van de 17 SDG's en de hierin vervatte 169 doelstellingen, legt deze doctoraatsthesis bloot dat het onderwerp dierenwelzijn bijna volledig genegeerd wordt. Alhoewel de 2030-agenda het ultieme doel nastreeft van "a world in which humanity lives in harmony with nature and in which wildlife and other living species are protected", is hiervan maar weinig terug te vinden. Met uitzondering van SDG 14 (Life Below Water) en SDG 15 (Life On Land) worden die "other living species" nauwelijks genoemd, laat staan hun welzijn. Recent zijn er echter wel grote stappen voorwaarts gezet. In het 2019 Global Sustainable Development Report (GSDR) van de VN wordt in het vierjaarlijkse rapport voor het eerst erkend dat dierenwelzijn een belangrijk onderwerp is dat ontbreekt in de 2030-agenda. Een mogelijkheid zou zijn om een 18de SDG ‘on animal health, welfare and rights in het leven te roepen’. Een andere optie die deze doctoraatsthesis voorstelt is om SDG 3 (Good Health and Well-Being) uit te breiden met de gezondheid en het welzijn van dieren. De thesis onderzoekt verder op welke manier dierenwelzijn niet alleen als streefdoel maar ook juridisch verder kan verankerd worden.

Deze doctoraatsthesis werd geschreven aan de Faculteit Recht & Criminologie van de Universiteit Gent onder het promotorschap van Prof. Dr. Geert Van Hoorick en het co-promotorschap van Prof. Dr. Hendrik Schoukens.

Els Van de moortel

De andere laureaten

Kiezen is verliezen, want ook de twee andere laureaten legden zeer sterke werkstukken neer:

  • Griet Juwet, met haar thesis “Energietransitie als hefboom voor ruimtelijke en maatschappelijke transformatie. Een verkenning van de rol van planning en ontwerp in de verspreid verstedelijkte context van Vlaanderen”
Griet Juwet

  • Els Van de moortel, met haar thesis: “Ontwikkelen van een begeleidingstool voor duurzame renovatie van sociale woningbouw in Vlaanderen”

Ook zij krijgen van vdk bank een geldprijs voor hun interessante en relevante onderzoek.

vdk bank wenst de laureaten proficiat en blijft onderzoekers oproepen  om hun tanden te zetten in innovatief onderzoek dat bijdraagt aan een inclusieve en duurzame samenleving.

Contact